Nord-Norge kan få formidabel vekst i antall sysselsatte

Det er ikke bare arbeidskraft fra Øst-Europa som blir viktigere i årene fremover. Utenlandske studenter er en gruppe potensielle arbeidstakere som ofte oversees. Tall fra det nordiske analyseselskapet DAMVAD viser at under halvparten av de blir i Norge etter endt utdanning. (Foto: Wikimedia Commons)

Nord-Norge har et enormt potensial for økt sysselsetting. Særlig innenfor fiskeri og havbruk, hvor antall sysselsatte kan dobles innen 2030 dersom alle virkemidler tas i bruk. Men mangelen på arbeidskraft kan bli et problem.

Det kommer frem i den ferske rapporten «Framtid i nord», som totalt tre departementer står bak.

Her er det gjort analyser - hvor man med utgangspunkt i to ulike scenarioer – har beregnet seg frem til hvor store økninger man kan forvente i antall sysselsatte i Nord-Norge i 2030.

I det ene scenarioet er det tatt utgangspunkt i at man følger dagens politikk; altså dagens rammevilkår. I det andre har man sett på hva som kan bli den mulige utviklingen dersom optimale rammer legges til grunn, og alle virkemidler og tiltak legges til rette.


Konsesjoner og politikk avgjør

Fiskeri, havbruk og nye marine næringer sysselsatte i 2011 cirka 11.300 mennesker.

Gitt at dagens politikk følges kan dette antallet i 2030 økes til 14600. Om alt legges til rette derimot, kan Nord-Norge påregne å sysselsette hele 23900 mennesker innenfor sektoren; altså nær en dobling sammenlignet med dagens tall.

På kort og mellomlang sikt vil politikkutformingen, som konsesjonstildeling og biomasse i sjø være avgjørende for vekst og fordeling av veksten, skriver de rapportansvarlige.

Med andre ord; for at et slikt scenario skal slå til for de marine næringene må det både gis en økning i konsesjoner og nytt areal må tas i bruk.

Kan dobles også i mineralnæringen

Ser vi på mineralnæringen - som i 2011 sysselsatte rundt 1200 mennesker - kan man med dagens politikk forvente at antall sysselsatte øker til 1500 i 2030. Legges alt til rette kan det imidlertid være mulig å doble antallet – og vel så det – til rundt 3400 sysselsatte.

For samlesektoren «annen industri og næringsvirksomhet» ser det også positivt ut, hvis alle forholdene legges optimalt til rette. Da kan det i 2030 være mulig å sysselsette nærmere 161.000 mennesker, sammenlignet med rundt 107.000 sysselsatte dersom dagens politikk føres.Baserer seg på status i dag

- Vurderingen av framtidig potensial er utført med noe ulike forutsetninger og av forskjellige fagmiljøer, men baserer seg i hovedsak på status i næringene i 2011 og de trendene og drivkreftene som er identifisert som de viktigste for utviklingen i de ulike sektorene. I disse framskrivningene er det ikke tatt hensyn til begrensninger, for eksempel i tilgangen på arbeidskraft. Det er derfor ikke mulig å summere potensiell verdiskapning i de forskjellige sektorene, og sterk vekst i en av disse sektorene vil kunne ha negativ effekt på utviklingsmulighetene i andre næringer, skriver de rapportansvarlige.

De slår fast at behovet for arbeidskraft i Nord-Norge vil øke betydelig fram mot 2030, og at det vil bli en utfordring for landsdelen å skaffe nok folk til å realisere den økte verdiskapningen.

- På grunn av lav egenvekst vil arbeidskraften måtte rekrutteres fra andre deler av Norge eller utlandet, men selv med høy innvandring vil ikke arbeidskrafttilgangen bli tilstrekkelig høy. Det vil derfor bli knapphet og konkurranse om den nordnorske arbeidskraften, og det vil være de næringene som har mulighet til å gi høyest lønn og best arbeidsvilkår som vil lykkes best med rekrutteringen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: