NHO Finnmark om flypassasjeravgiften: - Regjeringen må snu

Widerøe må kutte 200 millioner kroner. Foto: Linda Storholm
NHO Finnmark er meget urolig for hvilke skadelige konsekvenser flypassjeravgiften kan få for norsk næringsliv.


NHO Finnmark er meget urolig for hvilke skadelige konsekvenser flypassjeravgiften kan få for norsk og nordnorsk næringsliv. 

I høringssvaret til Toll- og avgiftsdirektoratet ber styret for regionkontoret om at flypassasjeravgiften stanses. 

- Innføringen av avgiften er ikke utredet, og vil gi uheldige konsekvenser for næringslivet i Finnmark, skriver NHO Finnmark i interesseorganisasjonens ferskeste nyhetsbrev.

- Finnmark er Norges største luftfartsfylke målt i antall flyplasser og arealmessig Norges største fylke. Et godt flytilbud for både befolkningen generelt og for næringslivet spesielt er helt avgjørende, mener NHO Finnmark.


Ber om konsekvensanalyse

Styret, som ledes av Arvid Jensen (daglig leder i Bedriftskompetanse AS),er svært misfornøyd med forslaget om en ny passasjeravgift fra 1. april i år.

- Vi ser det som meget uheldig at det ikke er foretatt noen form for konsekvensutredning av dette forslaget slik normal forvaltningspraksis tilsier. Mange aspekter ved saken er etter vår oppfatning ikke vurdert. Vi mener derfor at innføring av avgiften må stanses. Alternativt må det gjennomføres en omfattende utredning før ny vurdering av avgiften foretas.

NHO Luftfart har påpekt at den foreslåtte avgiften kan være i strid med statsstøtteforbudet hvis den vedtas i foreliggende form. NHO Finnmark mener dette er et forhold som det må ses nærmere på, og ber om at det gjennomføres en analyse for å avdekke mulige samfunns-, økonomiske og miljømessige konsekvenser.

- NHO Finnmark er meget urolig for hvilke skadelige konsekvenser flypassjeravgiften kan få for norsk næringsliv. Mange områder i landet vårt har et begrenset rutetilbud, og ofte med svak lønnsomhet. Redusert flytilbud vil gjerne slå ut i høyere prisnivå i seg selv, og så kommer skattekostnaden på toppen, mener NHO Finnmark.


- Konkurransevridende og fordyrende

Regionkontoret frykter at transitt- og transferpassasjerer kan risikere skattlegging flere ganger.

- Slik det legges opp til i høringsforslaget vil avgiften være konkurransevridende og ikke minst fordyrende for alle som på en reise må benytte flere flyselskaper som ikke har gjennomgående avaler. Ved fremtidige vurderinger må det sikres lik belastning for de reisende uavhengig av hvilke flyselskap som benyttes.

Landsorganisasjonen (LO) er også svært skeptisk til avgiften, og advarer om at den kan få store konsekvenser for rutetilbudet i distriktene.

- Luftfart er kollektivtransport for store deler av Distrikts-Norge. Et godt rutetilbud er avgjørende for næringsliv og bosetningsmønster mange steder i landet vårt, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik til NTB i dag.

LO mener avgiften som de fire borgerlige partiene ble enige om under budsjettforhandlingene på Stortinget, vil kunne føre til en rekke oppsigelser og også at den kan ha en tvilsom klimaeffekt.

Tags