Narvik vil fortsatt til Tromsø

Rektoren ved Høgskolen i Narvik foreslår å fortsette fusjonsprosessen med UiT Norges Arktiske Universitet.


Rektoren ved Høgskolen i Narvik foreslår å fortsette fusjonsprosessen med UiT Norges Arktiske Universitet. 


I styremøte 26. mai skal styret ta stilling til om Høgskolen skal fortsette prosessen eller ikke, skriver Fremover.

"Ut fra departementets føringer og forventinger, gjennomført prosess og innspill fra UiT, anbefaler høgskolestyret at Høgskolen i Narvik går videre med den påbegynte fusjonsprosess med UiT– Norges arktiske universitet, med sikte på en fusjon fra 01.01.2016", heter det i saksframlegget til styret. 

Av saksframlegget framgår også at UiT har kommet med nye tilbud ut over det som ble lagt på bordet 23. januar. 

Rektor Arne Erik Holdø legger spesielt vekt på at det skal gis en anbefaling overfor departementet om å skrive inn i den kongelige resolusjonen at det skal være et teknologisk fakultet i Narvik. Det betyr at en eventuell framtidig endring må vedtas av regjeringen. 
Det er også forslag fra UiT om at en viserektor i det fusjonerte universitetet skal ha hovedsete i Narvik, og at denne skal inngå i universitetets ledergruppe. 

 

Tags