Narvik som navet i nord

Narvik og de andre terrakommunene har kommet til enighet med DNB. (Foto: Jojo86/Wikimedia)
Nord-Norges Teknologiske Høgskole kan bli navnet på det nye universitetsfakultetet i Narvik.

Nord-Norges Teknologiske Høgskole kan bli navnet på det nye universitetsfakultetet i Narvik.

Denne sommeren og høsten har vi hatt en engasjert faglig og politisk debatt om framtidig struktur innenfor høyere utdanning og forskning. Bakgrunnen er en varslet stortingsmelding om universitets- og høyskolestrukturen. Regjering og storting skal neste år ta stilling til hva som kan være en hensiktsmessig struktur for framtida, med basis i kvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet.

Komplett utdanningsmiljø

Universitetet i Nordland (UiN) foreslår overfor Kunnskapsdepartementet at høgskolene i Harstad, Narvik og Nesna, sammen med UiN, skal etablere et profesjons- og næringsrettet universitet som blir en synlig og tydelig aktør i nasjonen.

Innenfor høyere utdanning og forskning i nord vil en av de viktigste oppgavene være å trygge og videreutvikle den faglige aktiviteten som i dag befinner seg på Høgskolen i Narvik (HiN). Høgskolen har i dag et av Norges mest kompelette teknologiske utdanningsmiljø innenfor de klassiske ingeniørfagene, med et faglig og geografisk bredt spektrum av tilbud på forkurs-, bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Teknologisk kompetanse

For oss vil det være avgjørende at Narvik fortsatt er navet i nord innenfor teknologisk høgere utdanning og forskning. Dette skal sikres ved at det etableres et teknologisk fakultet i Narvik, gjerne med navnet Nord-Norges Teknologiske Høgskole.  

Det teknologiske fakultet vil ha det overordnede faglige ansvaret for utdanning og forskning innenfor ingeniørfagene, og lederen av fakultetet vil ha plass rundt lederbordet ved UiN.

De seneste åra har landsdelen opplevd en økonomisk vekst som er høyere enn veksten i resten av landet. Det er mange bransjer som har vokst, og skal denne veksten være bærekraftig over tid, vil landsdelen være avhengig av tilførsel av teknologisk kompetanse gjennom høyere utdanning og forskning. Veksten har vært størst i Nordland, potensialet for ytterligere bærekraftig vekst og utvikling er stort.

Felles fagsatsinger

Et teknologisk fakultet i Narvik, i samspill med de økonomiske og de marinbiologiske fagmiljøene på UiN, vil kunne utvikle nye spennende kompetansetilbud på utdanningssiden, og forskningsprosjekter som vil kunne gi viktige vekstimpulser. På denne måten gir vi næringslivet i landsdelen nye muligheter ved å utvikle nye og relevante studietilbud og forskningsprosjekter.

I de diskusjonene vi har hatt med HiN de siste åra, har vi vært enige om at det er store muligheter for felles fagsatsinger innenfor teknologiledelse/industriell økonomi, maritime fag, sikkerhets- og beredskapsfag og - ikke minst – innenfor utdanning og forskning i havbruksteknologi. Ved en fusjon vil det være viktig å ha som mål å realisere slike muligheter for faglig synergi som er etterspurt kompetanse i nasjonalt og regionalt næringsliv.

Også sykepleiere

HiN har i dag forkurs- og bachelortilbud flere steder i landsdelen i tillegg til i Narvik. Det er viktig at disse tilbudene trygges og videreutvikles i åra som kommer, ikke minst i de folkerike og næringslivstunge regionene på Helgeland og i Salten. Videre må doktorgradsutdanningen i Narvik vides ut og tilbys innenfor et bredere spektrum av teknologiske fagområder.

Helse Nord har i sine prognoser beregnet at det vil være et behov for langt flere sykepleiere i åra som kommer, og det sykepleiefaglige utdannings- og forskningsmiljøet i Narvik vil videreføres og blir viktig for å kunne utdanne de mange flere sykepleiere som trengs, både på bachelornivå og innenfor de ulike spesialiseringene.

Vertskapsbyen

Narvik har mange muligheter til næringsmessig vekst, med havna og jernbanen som knutepunkt for logistikkfunksjoner, med opplevelsesprodukter for turister i inn- og utland, og med koplingen disse næringene har til høyere utdanning og forskning.

Narvik er den viktigste teknologibyen i nord som vertskap for teknologiutdanning og forskning, og Universitetet i Nordland skal jobbe aktivt for å befeste og videreutvikle denne funksjonen dersom HiN blir en del av oss. En teknologiby fortjener et teknologisk universitetsfakultet, til beste for byen og for hele landsdelen.

 

 

Tags