Nå skal Innovasjon Norge styres fra Oslo

Næringsminister Monica Mæland (H) vil utrede satellittkommunikasjon og mulighetene for bredbånd i nordområdene. (Foto: Trond Viken, Nærings- og fiskeridepartementet).
Næringsminister Monica Mæland (H) tar grep, og vil oppheve ordningen med at Innovasjon Norge har regionale styrer. Nå vil hun at eierskapet tilbakeføres til staten.

Næringsminister Monica Mæland (H) tar grep, og vil oppheve ordningen med at Innovasjon Norge har regionale styrer. Nå vil hun at eierskapet tilbakeføres til staten.

– Innovasjon Norge er vårt fremste redskap for å skape innovasjon og fremtidens arbeidsplasser. Da må selskapet få innrette virksomheten til beste for verdiskapingen i hele landet, sier næringsministeren i en pressemelding i dag.

 

Vil endre loven

Regjeringen ønsker å bedre rammene for eierstyring, forvaltning og utvikling av Innovasjon Norge, og foreslår å gjøre endringer i loven som regulerer det statlige norske særlovsselskapet.

Selskapet skal – ifølge Nærings- og fiskeridepartementet - gjøres mer effektivt, og enklere for kundene.

De nye endringene skal legge til rette for at man i større grad skal kunne tilpasse kompetanse og innsats ved de ulike kontorene rundt om i Norge til de ulike behovene i regionene.

– Hovedstyret får et klarere mandat til å innrette Innovasjon Norge til det beste for kundene, selskapet, og for å skape verdier og utvikle næringsliv i hele landet. Da må vi også gjøre styringen av Innovasjon Norge enklere, sier næringsminister Monica Mæland (H).

For å oppnå dette vil regjeringen gi hovedstyret i Innovasjon Norge større ansvar. Blant annet vil de gi styret større handlingsrom innenfor kundekontakt og saksbehandling. Det betyr at føringen om at selskapet skal ha regionale styrer blir opphevet.For å forenkle eieroppfølgingen skal eierskapet tilbakeføres til staten.


- Skal fortsatt være virkemiddel

Innovasjon Norges formål om å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet ligger imidlertid fast. Det samme gjør kravene om at styret må påse at selskapet har en organisering som er tilpasset de ulike behovene i regionene, og at selskapet skal delta i regionale prosesser og regionale partnerskap.

– Innovasjon Norges innsats i regionene skal foregå i nært samspill med fylkeskommunene. Det kommer klart frem i loven og gjennom fylkeskommunenes egne oppdrag til Innovasjon Norge, sier Mæland.

Her kan du lese lovforslaget i sin helhet.

Et annet og vesentlig poeng i forslaget er at regjeringen ønsker at Innovasjon Norge blir mer ansvarlig for egne forpliktelser, i tråd med den såkalte hovedregelen for sektorpolitiske selskaper. Regjeringen foreslår også enkelte andre endringer, for å redusere ulikheter mellom lov om Innovasjon Norge og alminnelig selskapslovgiving.

Særlovgivingen for Innovasjon Norge vil - med de foreslåtte endringene - bli mer lik den alminnelige selskapslovgivingen, ifølge departementet.

 

- Positivt at staten overtar

Ivar Kristiansen, mangeårig stortingspolitiker for Høyre, nå regiondirektør for NHO Nordland, anser det som positivt at staten overtar eierskapet.

- Det er alltid fornuftig med en gjennomgang av enhver viktig offentlig institusjon, sier han, og legger til at hans inntrykk at Innovasjon Norge Nordland er at det fungerer meget bra, og at brukerne stort sett er fornøyd med de tjenestene som leveres.

Kristiansen mener Nordlands kontor sannsynligvis er det viktigste av alle regionkontorene i Innovasjon Norge:

- Jeg tar for gitt at både departementet og Innovasjon Norge's hovedkontor ønsker å styrke kontakten og tilstedeværelsen i de deler av landet som har de største utfordringene med nyskaping og befolkningsutvikling, og ønsker et enda sterkere fotfeste i regioner som har et formidabelt utviklingspotensial, sier Kristiansen.

 

- Viktigere enn noen gang

Han mener Nordland, nasjonaløkonomisk sett, vil bli viktigere enn noen gang.

- Jeg vil understreke nødvendigheten av et nært og godt videre samarbeid med fylkeskommunen, og at nedleggingen av lokalstyrer ikke er et signal om sentralisering av beslutningsprosesser, sier NHO's regiondirektør.

- Jeg forutsetter at Nordland, som har nærmere en tredjedel av landets kystlinje til disposisjon, og som er landets største fiskerifylke, i tråd med lovforslaget får seg tilført nasjonale funksjoner, eksempelvis innenfor marin sektor, sier han.

Innovasjon Norge må fortsatt ha hovedfokus på gründerskap og utvikling i områder hvor kapitaltilgangen kan være beskjeden, og egenkapitalbasen lav, mener han.

- Jeg vil også minne dagens næringsminister om at det finns en rekke dyktige styrekandidater i den nordlige landsdelen som vil være godt rustet til å styrke Innovasjon Norge's fremtidige profil, legger Kristiansen til.

Tags