KMD skriver i sin vurdering: 

«I departementet si vurdering er det særleg lagt vekt den omfattande saksutgreiinga, korleis møte 23. november 2015 blei gjennomført og dei kompenserande åtgjerder som blei sette i verk for å opplyse fylkestinget. Departementet har på bakgrunn av vurderingane ovanfor, konkludert med at sakshandsaminga samla sett ikkje kan reknast som tilstrekkeleg mangelfull til at avgjerda har kome til på ein ulovleg måte, jf. kommunelova § 59 nr. 4 bokstav c. Fylkestinget si avgjerd i sak 46/15 må difor reknast som gyldig.»


Salget av Fjord1 til Torghatten ASA i november møtte stor motstand i Sogn og Fjordane. Mange mente fylket burde fortsette sitt eierskap, de fryktet at selskapet ville bli flyttet ut av regionen. Mange mente også at selskapet ville være best tjent med å videreutvikles lokalt, og i protest mot salget trakk adm.dir og fem styremedlemmer seg fra stillingen og posisjonene sine.