Departementet understreker at dagens avgjørelse ikke er til hinder for at planleggingen av prosjektet kan videreføres hvis Kautokeino kommune ombestemmer seg og ønsker at det skal lages en felles plan for området. Hvis det skal skje må spørsmålene om naturmangfoldet i området, Reisa nasjonalpark og forholdet til reindrifta avklares. Departementet har ikke tatt stilling til dette i sin avgjørelse. 

Departementet mener også at det må det utarbeides en plan om konsekvensutredning for hele gruveområdet uavhengig av kommunegrensene.


Les hele avgjørelsen her.