Mineralindustrien i Finnmark fortsatt i motbakkeløp

Formannskapet i Sør-Varanger er innkalt til orienteringsmøte fredag for en avklaring på hva som skjer med konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Finnmark har betydelige ressurser for verdiskaping og arbeidsplasser innen bergverk- og mineralindustri. Utviklingen av ny industri går imidlertid sent, sier styreleder Arvid Jensen i NHO Finnmark.

Finnmark har betydelige ressurser for verdiskaping og arbeidsplasser innen bergverk- og mineralindustri. Utviklingen av ny industri går imidlertid sent, sier styreleder Arvid Jensen i NHO Finnmark. 

I den ferske årsmeldingen fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), avdeling Finnmark, oppsummerer styrelederen situasjonen for bergverk- og mineralindustrien slik:

- Det er usikkert i hvilken utstrekning bedrifter innen denne næringen gis anledning til å starte ny virksomhet. Prisutviklingen for jernmalm har vært svak gjennom 2014.

Sydvaranger sliter

I Finnmark ligger en av landets to jernmalmgruver, Sydvaranger Gruve AS. Selskapet rammes hardt av de lave prisene på jernmalm.

I et intervju med avisa Finnmarken sier den tidligere utviklingsdirektøren i selskapet, Harald Martinsen, som nå er deltidstalsmann for gruva gjennom eget konsulentselskap, at han har svake forhåpninger om en ny giv for mineralnæringen.

- De eneste sikre i Skandinavia, er LKAB. De andre i gruvenæringen kan bare håpe på Nordøst-passasjen, mener han.

For få dager siden kom det frem at hjørnesteinsbedriften kan stå i fare for å bli lagt ned. Dette ifølge NRK Nordnytt, som viser til at selskapet – i en søknad til Miljødirektoratet – oppgir at det ikke lenger vil være mulig å drive lønnsomt uten å få godkjent økte giftutslipp. 

En konkurs i Sydvaranger Gruve AS vil bety en dobling av den totale arbeidsledigheten i Finnmark. Mange i lokalsamfunnet er avhengig av driften, og rundt 500 arbeidsplasser kan bli berørt dersom det går over ende.

 

Nussir venter fortsatt på svar

Et annet mineralprosjekt i Finnmark er Nussir, som nå venter på et ja eller nei til sjødeponi. Her er det ventet at Miljødirektoratet vil ta en avgjørelse i løpet av kort tid.

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen og regiondirektør i NHO Finnmark, Marit-Helene Pedersen, er to av dem som er utålmodige på vegne av Nussir.

De mener sametingspresidenten misbruker makten, og driver utpressing overfor enkeltbedrifter.

Hva den øvrige næringsutviklingen i Finnmark gjelder, er det så som så - avhengig av hvilken næring man skuer til.

Næringsaktiviteten i landets største fylke er i stor grad eksportrettet, og avhengig både av kjøpekraft, og den økonomiske utviklingen på verdensmarkedet.

 

Påvirkes av Russland og Kina

-  Situasjonen i de fleste land i Europa er i bedring, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen i flere land. Den videre økonomiske utviklingen i Kina vil fortsatt kunne ha innvirkning også for bransjer og bedrifter i Finnmark. Den spente politiske situasjonen mellom Russland og EU, med handelssanksjoner, gjør at deler av næringslivet i Finnmark blir påvirket både av våre restriksjoner og Russlands mot-sanksjoner, sier  Jensen.

I årsrapporten trekkes det frem at mange bedrifter i Finnmark har utfordringer både i forhold til lønnsomhet, og avstand til markeder. Næringslivet etterlyser – blant annet - flere direkte flyruter til fylket.

- Det er fortsatt et stort behov for investeringer innen samferdsel og infrastruktur i fylket for å imøtekomme ny og eksisterende næringsutvikling, mener Jensen.


Infrastruktur, og mangel på folk 

- Samtidig gjennomføres det nå flere viktige infrastrukturtiltak som vil komme næringslivet til gode, minner han om, og viser blant annet til at det er vedtatt utbygging av kraftlinje mellom Balsfjord og Skaidi.

I årsmeldingen peker NHO Finnmark også på behovet for å videreføre linjene Skaidi-Varangerbotn, og Skaidi-Hammerfest.

En annen og godt kjent utfordring for næringslivet i landets nordligste fylke, er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Utfordringen med mangel på fagarbeidere gjør seg gjeldende i flere næringer.

I petroleumsnæringen, som er blitt en sentral næring i Finnmark, har man ifølge NHO i stor grad lyktes med å rekruttere personell med ingeniørkompetanse.

Usikkerheten til prisutviklingen på olje gjør imidlertid at det også knytter seg usikkerhet til lønnsomheten i en del av de fremtidige utbyggingsprosjektene i Barentshavet.


Har tro på Goliat, oppdrett og reiseliv

Goliat-plattformen er ferdigstilt, og under transport - med sikte på produksjonsstart første halvår 2015. Dette tror Jensen vil skape økt aktivitet i petroleumsnæringen i fylket.

Lønnsomheten i fiskeindustrien har det vært så som så med i 2014, men NHO oppsummerer fjoråret med at situasjonen har bedret seg, og at det fortsatt forventes strukturendringer i bransjen.

Hva oppdrett gjelder, så var 2014 et godt år – med meget gode priser i de sentrale markedene.

- Det er fortsatt et betydelig potensial for en fortsatt bærekraftig vekst av oppdrettsnæringen i Finnmark. Det finnes ledig areal og muligheter for utvikling av næringen uten at dette går på bekostning av miljø og andre næringer, sier Jensen.

Reiselivsnæringen i fylket har også hatt en positiv utvikling i 2014, men NHO Finnmark tror på et fortsatt og betydelig uutnyttet potensial.

Styrelederen i NHO Finnmark konkluderer med at det fortsatt er et godt grunnlag for vekst og utvikling innen næringslivet i Finnmark. For å lykkes med en slik utvikling er det imidlertid viktig både å tilpasse og utvikle utdanning- og samferdselstilbudet, mener styrelederen.

Arvid Jensen er også styreleder i Petro Arctic,som er et leverandørnettverk for petroleumsvirksomheten i nord.

Styreleder i Petro Arctic Arvid Jensen
Arvid Jensen, styreleder i NHO Finnmark.

Tags