Mer penger til kommuner som velger sammenslåing

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn i hele landet, og sender nå forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. (Foto: Byggeindustrien)
Regjeringen sender nå forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. Og ønsker nå å skille mellom kommuner som er ufrivillig små på grunn av spredt bosetting og lange avstander, og kommuner som selv velger å være små.

 
Regjeringen sender nå forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. Og ønsker nå å skille mellom kommuner som er ufrivillig små på grunn av spredt bosetting og lange avstander, og kommuner som selv velger å være små.
 
- Regjeringen vil legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn i hele landet, og sender nå forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som vil endre det kommunale inntektssystemet, og legger til rette for at små kommuner skal velge sammenslåing.

Han mener det nye forslaget vil gjøre inntektssystemet enklere og mer rettferdig, og ivareta en god distriktsprofil.
Kompensasjon til lange avstander
 
Befolkningssammensetning, bosettingsmønster, infrastruktur og levekår i kommunene forandres over tid. Derfor ønsker regjeringen å oppdatere tilskuddsordninger, og foreslår fortsatt kompensasjon for utgifter til tjenester som skyldes lange avstander og spredt bosetting, for eksempel til grunnskole og hjemmetjeneste.
 
-Kommuner som er ufrivillig små vil fortsatt få fullt basistilskudd på 13, 2 millioner, som i hovedsak dekker administrasjon. Dersom det er kort avstand til nabokommunen, er kommunen frivillig liten. Slike kommuner vil få et lavere basistilskudd.
 
Karasjok i Finnmark er et eksempel på en kommune som fortsatt vil få full støtte som ufrivillig liten. Der er avstandene store, og det er vanskelig å slå seg sammen med en annen kommune.
 
 
Små kommuner belønnes
 
I følge Sanner så vil dagens inntektssystem belønne kommuner som velger å være små. Noe som fører til at kommuner som slår seg sammen over tid taper inntekter.
 
-Vi vil gjøre systemet mer nøytralt og fjerne hindringer for kommunesammenslåing, og derfor skille mellom kommuner som er ufrivillig små på grunn av spredt bosetting og lange avstander, og kommuner som selv velger å være små, sier Sanner.
 
I forslaget foreslår regjeringen å videreføre, men å gi regionalpolitiske tilskudd til de kommunene som sliter. I tillegg ønsker regjeringen å slå sammen de regionalpolitiske tilskuddene til ett distriktstilskudd for Sør-Norge og ett distriktstilskudd for Nord-Norge og Namdalen.
 
- Småkommunetilskuddet på 5,3 millioner til kommuner med 3200 innbyggere eller mindre blir videreført, men vil bli mer målrettet mot kommuner som har reelle distriktspolitiske utfordringer, sier Sanner.
Målet er at kommuner skal slå seg sammen for å kunne gi et bedre velferdstilbud innen tjenester som helse og barnevern.
 
 
Mer per innbygger
 
I tillegg ønsker moderniseringsministeren at en større del av tilskuddene skal gis per innbygger i en kommune, og noe mindre per kommune.
 
-Slik vil systemet bli mer rettferdig ved at kommuner med flere innbyggere få høyere tilskudd enn kommuner med færre innbyggere, sier Sanner.
 
Kommuner som bestemmer seg for å slå seg sammen i denne stortingsperioden, får beholde basistilskudd på 13, 2 millioner og regionalpolitiske tilskudd akkurat som i dag i 15 år, og deretter få en nedtrapping over fem år.
 
-Slik blir den økonomiske situasjonen mer forutsigbar for kommunene, samtidig som de får god tid til omstilling. Reformstøtte og omstillingsstøtte kommer i tillegg, sier Sanner.

 

Tags