LNS vil samarbeide med andre: -Det tvinger seg frem

LNS løftet prosjektene på Bjarkøy og Grytøy alene, men direktør Frode Nilsen tror at fremtidige samferdselskontrakter i Norge blir så store at det tvinger seg frem samarbeid mellom norske aktører. (Foto: LNS)
-Prosjektene som legges frem blir etter hvert så store at norske entreprenører ikke kan klare dem alene. Strategisk samarbeid tvinger seg frem.

 

-Prosjektene som legges frem blir etter hvert så store at norske entreprenører ikke kan klare dem alene. Strategisk samarbeid tvinger seg frem.

Det sier direktør Frode Nilsen i entreprenørselskapet LNS (Leonhard Nilsen & sønner) til High North News.

Nye, for store, kontrakter

-Det nye, helstatlige, selskapet Nye Veier AS, signaliserer også at prosjektene som skal legges ut på anbud kan komme opp i mange milliarder kroner. Det største anbudet noe norsk selskap har tatt innenfor denne sektoren tidligere lå så vidt over 2 milliarder, mens det nå snakkes om 10 til 12 milliarder, hevder Nilsen.

Frode Nilsen har snakket tidligere om viktigheten, eller nødvendigheten, av å inngå strategiske allianser for å kunne ta del i disse kontraktene. I internbladet LNS-nytt skriver direktøren blant annet at det er på tide å tenke annerledes.

Strategiske samarbeidspartnere

«Skal LNS være med på de store prosjektene fremover, må vi skaffe oss strategiske samarbeidspartnere. Prosjektene har et stort mangfold, med alt fra tunnel- og brobygging, masseflyttinger, kompliserte grunnforhold m.m. En riktig tilnærminger å ha samarbeidspartnere som utfyller hverandre mht. kapasitet og kompetanse. Og det skal vi klare å skaffe til veie», skriver Frode Nilsen.

På spørsmål om hvilke samarbeidspartnere han har i tankene, svarer Nilsen:

–Vi har ikke giftet oss med noen, men snakker gjerne med alle. Poenget er at vi må danne norske grupper som kan konkurrere med anbydere som ikke kjenner norske forhold, og dermed ikke er i stand til å gjøre jobbene skikkelig.

Tar hensyn til markedssituasjonen

Direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier AS, Bjørn Børseth, sier at selskapet foreløpig bare har tatt stilling til en av de aktuelle 18 konkurransene, nemlig E18 Tvedestrand-Arendal.

-Her er den samlede rammen for hele prosjektet på 5,6 Mrd NOK. Denne summen omfatter alt, også merverdiavgift, byggherrekostnader, totalentreprenør osv. Det innebærer at kontrakten vil være vesentlig lavere enn dette.

Når det gjelder de øvrige veistrekningene, og kontraktstrategier for disse, så har vi ikke tatt endelig stilling ennå. Vi vil vurdere flere forhold, blant annet markedssituasjonen, når vi velger størrelser på kontraktene. Det er svært usannsynlig at vi kommer til å sette ut kontrakter de nærmeste årene på de størrelser som du antyder (10 til 12 milliarder). Det vil ikke skape noen god konkurranse, nasjonalt eller internasjonalt å bruke så store kontrakter.

Nasjonal og internasjonal interesse

Til sammenligning så har Jernbaneverket for Follobanen en kontrakt på rundt 8 milliarder. Det er nok den største som er inngått i Norge på infrastruktur. Våre kontrakter vil ligge lavere enn dette.

-Det du sier om E-18 innebærer at de kontraktene som blir utlyst kommer til å bli mindre enn 5,6 milliarder. Kan du antyde hvor store?

-Jeg ønsker ikke å gå ut med hva vi tror kontraktstørrelsen vil bli nå forut for en konkurranse. De som skal delta i konkurransen vil få en beskrivelse av prosjektet, herunder omfanget i form av antall km, bruer osv.

Det vil i norsk sammenheng være en stor samferdselskontrakt, som vil være av interesse både nasjonalt og internasjonalt, sier Bjørn Børseth i Nye Veier til High North News.

Bare én norsk er stor nok

Frode Nilsen i LNS medgir at dette er «litt andre toner enn det som tidligere er signalisert», men legger til at dersom kontraktene er rundt 5,6 milliarder er det sannsynligvis bare én norsk entreprenør som er stor nok.

-Det er i høyeste grad et spørsmål om denne entreprenøren vil ta risikoen med å regne et så stort prosjekt. Den største samferdselskontrakt noen norsk entreprenør har vært involvert i, så langt, er som nevnt på 2,3 milliarder NOK.

Men det er bra at de signaliserer at de vil vurdere markedssituasjonen før de bestemmer kontraktstørrelsen, sier LNS-direktøren.

Bare fire prosent til utlandet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sendte nylig ut en pressemelding der han fastslo at statistikk fra de siste tre årene viser at en stadig mindre andel av veiprosjekter tildeles utenlandske entreprenører. 

- Mens andelen kontrakter til utenlandske entreprenører i 2013 var på 30 prosent, var andelen på 9 prosent i 2014 og helt nede på 4 prosent i 2015.

På toppen kommer nå endringer i valutakursene som styrker norske entreprenørers konkurranseevne. Når vi ser på alle de veiprosjektene som nå skal ut på anbud, ligger nesten samtlige prosjekt mellom 100 millioner kroner og 1 milliard kroner. Det vil altså være veldig mange oppdrag som er innrettet på det brede laget av entreprenører.

Regjeringen er bevisst

- Regjeringen har vært veldig bevisst på å møte turbulensen i oljenæringen med økt satsing på infrastruktur. Vi har gått målrettet på vedlikehold og fornying av vei og jernbane – både fordi det er sårt tiltrengt, og fordi det er slike prosjekter som gir høyest sysselsettingseffekt og i størst grad utføres av lokale/regionale aktører. Vedlikehold og fornyingsbudsjettet for vei og jernbane er nesten doblet på få år, skriver Solvik-Olsen.

 

 

Direktør Frode Nilsen i LNS er rede til å inngå samarbeid med norske partnere for å kunne ta del i fremtidige samferdselsprosjekter. (Foto: Linda Storholm)
Direktør Frode Nilsen i LNS er rede til å inngå samarbeid med norske partnere for å kunne ta del i fremtidige samferdselsprosjekter. (Foto: Linda Storholm)

Nøkkelord