Lite sannsynlig at Grønland blir selvstendig

Mikå Mered kritiserer rapporten om grønlandsk økonomi.

-Det er meget lite sannsynlig at det kan skapes en selvbærende økonomi, uten behov for subsidier i de kommende 25 år. Det slås fast i en rapport som ble offentliggjort rett før helgen.

Rapporten ”Til gavn for Grønland” kommer fra Grønlands Universitet og Universitetet i København, ”Udvalget for samfunngavnlig udnyttels af Grønlands naturressourcer”. Den gir ikke mye håp til dem som arbeider ivrigst for et helt selvstendig og uavhengig Grønland.

Avhengig av Danmark

Selvstyremyndighetenes leder den siste tiden, Aleqa Hammond, har gang på gang hevdet at effektiv gruvedrift og utnyttelse av olje og gass kan gjøre landet økonomisk uavhengig av Danmark, og bygge opp under et suverent Grønland. Rapportens fem ulike scenarioer sier noe annet.

Ingen av scenarioene, sier forskerne bak rapporten, gir mulighet for noen vesentlig reduksjon i tilskuddet Grønland mottar fra Danmark hvert år – omkring 3,6 milliarder danske kroner. En hurtig igangsetting av omfattende gruvedrift, basert på Grønlands forholdsvis rike mineralforekomster, vil være en ”quick fix” for en sårbar økonomi, men ikke varig.

Pisse i buksa

Skal vi tolke forskerne bak rapporten vil dette være som å pisse i buksa for å holde varmen. Man blir raskt kald igjen. Det er mulig å se for seg intensiv gruvedrift og dekke statsunderskuddet fra allerede fra 2017. Men – hevdes det – inntektene fra gruveindustrien vil kun stige frem til 2027, og deretter vil man ha en konstant årlig inntekt på 2,8 milliarder i året – i et begrenset antall år. Bare så lange man finner nye forekomster som kan utvikles til storskaladrift annen hvert år. Altså nokså ambisiøse målsettinger.

Et scenario som skisseres er oppbygging av et råstoffond, etter modell av det norske oljefondet. De danske og grønlandske forskerne antyder en renteavkastning på fem prosent. Dette kan gi en balanse i Grønlands økonomi etter år 2037, men ikke avvikling av det såkalte ”bloktilskuddet” fra København. Også denne modellen forutsetter en meget rask oppbygging av gruveindustrien.

Ytterligere proletarisering

Farene ved rask oppbygging av gruveindustrien er imidlertid mange, skal man tro rapporten. Det viktigste er kanskje at grønlenderne selv vil tape kampen om arbeidsplassene, fordi kompetanseoppbyggingen ikke kan skje raskt nok.  Utenlandske investeringer og massiv arbeidsinnvandring kan fort føre til at Grønlands befolkning reduseres til en minoritet i eget land, fastlåst i tradisjonelle lavinntektsjobber.

Ifølge rapporten er dette et dilemma som stikker kjepper i hjulene for tanken og håpet om et selvstendig Grønland. Dermed hevder de at selvstendighetstankene må baseres på andre tanker enn bare råstoffutbytting.  Ut fra det som kalles de foreliggende premisser (kjente mineralforekomster, eksisterende priser og tenkbare økonomiske modeller osv) vil selvstendighetsscenarioet føre til en massiv nedgang i levestandarden, omfattende økonomiske reformer, som igjen får store konsekvenser for vanlige mennesker økonomi.

--

Les hele rapporten her:

http://news.ku.dk/greenland-natural-resources/rapportandbackgroundpapers/Til_gavn_for_Gr_nland.pdf/

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: