Ledigheten opp på landsbasis - Nordland mot strømmen

Slik arbeidsmarkedet utvikler seg i andre deler av landet - vil det være store muligheter for å rekruttere kompetent arbeidskraft til Nordland, skriver kronikkforfatter Kjell Hugvik, fylkesdirektør i NAV Nordland. Her et foto fra fylkeshovedstaden Bodø.
Tall fra april viser en fortsatt nedgang i antall arbeidsledige i Nordland. Tallene fra Troms, og på landsbasis, er ikke like lystige. Både i Tromsø og Harstad har antall ledige økt.

Tall fra april viser en fortsatt nedgang i antall arbeidsledige i Nordland. Tallene fra Troms, og på landsbasis, er ikke like lystige. Både i Tromsø og Harstad har antall ledige økt.

Både NAV Nordland og NAV Troms presenterer i dag ferske oversikter over antall ledige i landsdelen.

I april var det 3355 helt ledige i Nordland. Dette er 132 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, og tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. I samme periode går ledigheten litt opp på landsbasis.


Verst for industri, bygg – og anlegg

- Ledigheten i Nordland har lenge vært stabil mellom 2,6 og 3,0 prosent. Dette er et litt lavere nivå enn landet som helhet, og det viser at det er god balanse i arbeidsmarkedet i Nordland, samtidig som fylket ennå ikke har merket store utslag av reduksjonene i oljenæringen. Det er også positivt at antall langtidsledige fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør Kjell Hugvik ved NAV Nordland.

I Nordland er det fortsatt flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (517), bygg- og anleggsarbeid (460) og butikk- og salgsarbeid (379).

Lavest ledighet er det i Hamarøy, Rødøy, på Røst og i Beiarn, mens Værøy og Øksnes «topper» i Nordland – med 5,5 prosent ledighet.

I Bodø er ledigheten på 2,4 prosent. I fylket som helhet er det høyest ledighet i aldersgruppen 20-24 år.

 

Flere ledige i Tromsø og Harstad

Tallene for Troms fylke viser at arbeidsledigheten der har holdt seg stabil med 2,3 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor. Det er, totalt i fylket, 1975 personer som er registrert som arbeidssøkende.

Tromsø hadde i april en ledighet på 2,3 prosent, og det er en økning på åtte prosent sammenliknet med fjorårets nivå. Økningen tilsvarer 70 flere arbeidssøkere enn på samme tid i fjor.

I Harstad var ledigheten i april på 2,4 prosent, noe som tilsvarer 22 flere arbeidssøkere.

– Årsaken er nedgangen i oljerelaterte næringer, samt en del tilpasninger innen butikk og handel. Dette treffer først og fremst våre to største byer, sier fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV Troms.

Av tromskommunene er det 15 som har en nedgang i ledigheten.

– Til tross for at det kommer noen flere henvendelser om nedbemanning, har vi fortsatt et godt arbeidsmarked med etterspørsel etter arbeidskraft. Bygg- og anlegg, og helse og omsorg, er bransjer som stadig trenger folk, sier Rudaa.

Totalt for landet er det nå registrert 81.569 helt ledige, noe som tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken. 

Trenden er at nå mister også flere langtidsutdannede jobben. Størst økning i ledigheten på landsbasis er det blant ingeniører, IT-folk, industriarbeidere og kontoransatte.

Kjell Hugvik (Foto: Nav)
Fylkesdirektør Kjell Hugvik i NAV Nordland (Foto: Nav)

Tags