Lars Fause blir ny sysselmann på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmannen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer. (Foto: Trygve Olsen). 
Regjeringen har i statsråd fredag utnevnt førstestatsadvokat Lars Fause som ny sysselmann på Svalbard.

– Fause vurderes med sin bakgrunn som meget godt kvalifisert for rollen som ny sysselmann. Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard og sentral i iverksettelsen av svalbardpolitikken, myndighetsutøvelsen og forvaltningen av øygruppen. Fause har god innsikt i både Sysselmannens oppgaver, lokalsamfunnene på Svalbard og svalbardpolitikken, og har et godt fundament for å kunne utvikle etaten videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Lars Fause var assisterende sysselmann på Svalbard fra 2008 til 2010. Han kommer fra stillingen som førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter. 

Fra 1. juli blir stillingstittelen endret til sysselmester, mens navnet på virksomheten endres til Sysselmesteren på Svalbard.

Stillingen som sysselmann er et åremål på tre år, med mulighet for inntil tre års forlengelse. Fause etterfølger Kjerstin Askholt, som i juni i år fratrer som sysselmann etter nær seks år i stillingen.

Nøkkelord