Langt bedre prognoser for Nord-Norge enn resten av landet

Konsernsjef Jan-Frode Janson, og styret i Sparebank1 Nord-Norge, vurderer fortsatt utsiktene for nordnorsk økonomi som gode. (Foto: Sparebank1 Nord-Norge)
- De siste prognosene viser, på samtlige parametere, bedre tall for Nord-Norge enn for landsgjennomsnittet. Det gjelder både den økonomiske veksten, sysselsettingsveksten og eksporten som er ventet å øke med hele 7 prosent i 2015, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge.

- De siste prognosene viser, på samtlige parametere, bedre tall for Nord-Norge enn for landsgjennomsnittet. Det gjelder både den økonomiske veksten, sysselsettingsveksten og eksporten som er ventet å øke med hele 7 prosent i 2015, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge.

Under bankens fremlegging av konjunkturbarometeret for Nord-Norge (KB 2015) tidligere i dag, levnet Janson ingen tvil om at Nord-Norge er i ferd med å bli et nytt tyngdepunkt i norsk økonomi. 

- Oslo, we have an opportunity, uttalte en opplagte konsernsjef, etter at han hadde presentert de meget lovende fremtidsutsiktene for nordnorsk eksport.

Innen sjømatnæringen forventes en eksportøkning på 17 prosent, mens kraftforedling er ventet å få en økning på 14 prosent. Innenfor reiseliv og i mineralnæringen er anslagene litt mer moderate, med henholdvis 3 og 2,5 prosents økning. 

 

Må investeres

- Det finnes muligheter i nord. Men er det bare å hente dem? Nei, det må investeres, sier den tydelige konsernsjefen. 

- Ingen har det så travelt som en død laks, men da må man også skjønne hva som ligger i det, sier Janson, og snakker om de mange hindrene en eksport-laks må forsere etter at den har kommet opp av merdene - og skal ut i verden - med trailer, fly eller tog.

Transport og infrastruktur er hovedtemaene i vårens barometer.

- Man må skjønne mønstrene når vi nå skal utvikle den viktige infrastrukturen i nord, sier han, før han føyer til at både luftfarten og ikke minst tog er viktig for landsdelen.

- Rana Gruber sliter med å produsere mer på grunn av begrensninger på Nordlandsbanen, eksemplifiserer han. 

 

Mer samarbeid - for bedre infrastruktur

- Både det private næringslivet - og det offentlige - må på banen når vi skal snakke om samferdsel. Vi kan ikke bare tenke isolert, og kommune for kommune, vi må se på de store linjene, sier han engasjert. 

 - Dette er Nord-Norge i verdensklasse. Vi har mulighetene, og vi skal ta ansvaret. Det er opp til oss selv, oppsummerer Janson.

En undersøkelse foretatt i bedrifter i landsdelen viser at det først og fremst er veier som næringslivet selv mener det haster mest med. Dernest - og i prioritert rekkefølge: fly; havn og bane.

Her finner konjunkturbarometeret i sin helhet.

 

Bygg- og anlegg i vekst

I vårens barometer trekkes det forøvrig fram at nordnorsk bygg- og anleggsnæring er i vekst. Nye og store investeringer i utbygging - og vedlikehold av infrastruktur - gir gode muligheter. Større, komplekse oppdrag byr imidlertid på utfordringer for noen av de små nordnorske aktørene.

- Bedre evne til å konkurrere om de største kontraktene er en forutsetning for at investeringer i nordnorsk infrastruktur skal tilfalle landsdelens anleggsfirmaer, oppsummeres det med.

 

Venter øking på over 70 prosent

Anleggssektoren i Nord-Norge har vokst kraftig de siste årene, og ifølge KB 2015 - og bransjen selv -  vil den gunstige utviklingen fortsette de nærmeste årene.

Fra 2008 til 2014 var veksten på hele 109 prosent, og de siste prognosene - til og med 2016 - tilsier en vekst på over 70 prosent. Oversatt til kroner og øre betyr det at bransjen kan forvente å gå fra rundt 8 milliarder kroner i vekst i 2014, til 13,8 milliarder kroner i 2016.

Ifølge Randi Pedersen, regionsjef for Nord-Norge i Maskinentreprenørenes forbund, er omsetningen i hovedsak knyttet til utbygging og vedlikehold av infrastruktur. Veianlegg er det desidert største innsatsområdet, med omkring 43 prosent av omsetningen.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge er en publikasjon som gis ut to ganger i året. Innovasjon Norge er samarbeidspartner, og første gang barometeret ble presentert var i 1995.

 

Fra særstilling til omstilling

I presentasjonen i dag gjorde Janson et poeng av at Norge, som nasjon, går fra å ha vært i en særstilling til å være i omstilling:

- Dette bildet representerer også Nord-Norges mange muligheter for vekst. Landsdelen går fremdeles godt, men lav oljepris skaper mer usikkerhet nasjonalt, spesielt hvis oljeprisen forblir lav over tid. Det er liten tvil om at veksten i norsk økonomi er på vei ned. Med lav oljepris og svakere kronekurs, har eksporten økt, og de neste par årene ventes det fortsatt høyere vekst i Nord-Norge enn ellers i landet. Samtidig er det bekymringsfullt at aksjekurser og boligpriser har steget kraftig. Det kan være et signal om bobletendenser i økonomien, og er noe vi følger nøye med på, oppsummerer han.

Landsdelen har dessuten et stort behov for kompetanse og arbeidskraft:

- For første gang på 40 år står vi overfor en stor yngrebølge. Her må næringslivet kjenne sin besøkelsestid, sier konsernsjefen – og trekker frem samarbeid mellom akademia, næringsliv og ungdom som særlig viktig.

 

 

 

Tags