Kronikk: Næringslivet tar aktivt ansvar for prinsipper om investeringer i Arktis

Islandske hvalsafariskuter klare for å gå ut på feltet med turistene. Foto: Hin Hoarau.
I 2015 la World Economic Forum (WEF) fram Arktisprotokollen. Den angir prinsipper for ansvarlige investeringer i Arktis, og stadig flere næringslivsaktører har sluttet seg til protokollen. Nå har Arktisprotokollen fra Davos fått et nytt hjem i Tromsø, i sekretariatet for næringslivsorganisasjonen Arctic Economic Council (AEC).


I 2015 la World Economic Forum (WEF) fram Arktisprotokollen. Den angir prinsipper for ansvarlige investeringer i Arktis, og stadig flere næringslivsaktører har sluttet seg til protokollen. Nå har Arktisprotokollen fra Davos fått et nytt hjem i Tromsø, i sekretariatet for næringslivsorganisasjonen Arctic Economic Council (AEC).  Protokollen vil bli en toneangivende ramme for utviklingen av næringslivet i nord.

Da Arktisprotokollen ble lansert uttalte Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund at den var en "kodifisering av sunn fornuft". Det er ingen dårlig attest. 

Vi mener Arktisprotokollen også kan videreutvikles for å skape bærekraftig utvikling i nord. AEC er spesielt godt rustet til å gjøre dette.

Arktisk Råd organiserer de arktiske statenes samarbeid om miljø og økonomisk utvikling i regionen. AEC er en selvstendig organisasjon, men med et nært samarbeidsforhold til Arktisk Råd.  

I AEC utvikler vi allerede i dag retningslinjer for beste praksis, privat-offentlig samarbeid, etablering av felles regler og deling av erfaringer mellom aktørene i regionen. Samarbeidet med urfolk, som har tradisjonell tilknytning til landområdene i Arktis, og kunnskapsutveksling mellom industri og akademia, styrker bærekraften og tilliten hos befolkningen i nord. 

Arktisprotokollen gir ytterligere tyngde til denne arbeidsmåten.

Næringsvirksomhet i Arktis er ikke noen enkel sak, ofte må det gjøres store investeringer før et prosjekt gir avkastning. Det er store avstander og krevende naturforhold. Mørketid, isforhold og lave temperaturer er bare noen av utfordringene. Og ikke minst er området utfordrende for næringsvirksomhet på grunn av svak eller mangel på infrastruktur. I følge beregninger gjort av Guggenheim Partners trenger Arktis infrastrukturinvesteringer på 1 trillion USD de neste 15 årene!

Det er mange som er interesserte, men langt færre som er reelt rustet til å møte dagens forventninger til næringsvirksomhet i Arktis.

AEC og arbeidet med Arktisprotokollen bidrar til å skille klienten fra hveten: Er du villig til å slutte deg til disse investeringsprinsippene, er du også velkommen i Arktis!

Statoil, som er den ledende offshoreoperatøren i Arktis, sluttet seg nylig til AEC. Toril Inga Røe Utvik, leder for Statoils virksomhet i Arktis sier at AEC ".. har potensial til å være en viktig arena for å etablere en felles forståelse av mulighetene og utfordringene i Arktis."

Arktisprotokollen vil bare gjøre AEC ytterligere relevant.


Protokollens hovedprinsipper for forsvarlig investeringspraksis i arktiske strøk er: 

- Samfunnsbygging gjennom økonomisk utvikling
- Respekt for lokal- og urbefolkningens interesser 
- Miljøvennlige løsninger
- Forsvarlige og transparente forretningsmodeller
- Kombinasjon av tradisjonelle- og nye erfaringer.
- Styrking av det pan-arktiske samarbeidet.  


Dette føyer seg til rekken av nasjonale og internasjonale diskusjoner om balansen mellom vern og bruk, hva som må til for å lykkes med for eksempel bærekraftig høsting av naturens ressurser. Både norske havstrategier og EUs miljøpolitikk har ambisjon om å finne denne balansen.

For, som EUs miljøkommisær Karmenu Vella uttalte på en AEC-konferanse i juni: 

"...(the) economy cannot thrive if the health of the ecosystems and the well-being of people are at stake. On the contrary, the boost of the green and the blue economy have proved that economic development and environmental protection are two sides of the same coin. A greener economy is a win-win-win for business, local communities and the environment."Lese hele Arktisprotokollen? Her er den..

Nøkkelord