Klima- og miljødepartementet sier ja til sjødeponi i Repparfjorden

Doktorgradstipendiat Yulia Mun har undersøkt følgene av tidligere deponering av avgangsmasser fra gruvedrift ved Repparfjorden og på Røros. Foreløpige resultater av forskningen viser at sjødeponi er mindre skadelig enn landdeponering. (Illustrasjon: Nussir).
Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak om å tillate sjødeponi i Repparfjorden i Kvalsund. Vedtaket er nå endelig og kan ikke påklages videre.

Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets vedtak om å tillate sjødeponi i Repparfjorden i Kvalsund. Vedtaket er nå endelig og kan ikke påklages videre.  

Miljødirektoratets vedtak fra desember 2015 ble påklaget av flere aktører, og nå har Klima- og miljødepartementet avgjort at klagene ikke tas til følge.

- Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet. Det stilles svært strenge vilkår, og det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.Uforsvarlig og manglende kunnskap 

Sametinget, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver klaget på Miljødirektoratets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven. Organisasjonene mener det er manglende kunnskap om miljøvirkningene, og at en tillatelse derfor ikke kan gis. Sametinget har på sin side også anført at det er uforsvarlig å tillate gruvedrift ut fra de miljømessige ulempene sammenholdt med de ulempene tiltaket vil ha for samisk kultur, reindrift, sjøsamisk fiske, bruk og samfunnsliv. 

Departementet mener klagene ikke gir grunnlag for å endre de vurderingene som tidligere er gjort, og opprettholder vedtaket Miljødirektoratet gjorde. 


Natur og ungdom har lenkene klare

I miljøbevegelsen raser man mot avgjørelsen. Natur og Ungdom kaller vedtaket en gigantisk miljøskandale og legger til at de har lenkene klare. 

- Det er skammelig at Norge lar gruveselskaper dumpe avfallet sitt i fjordene, og en totalt uakseptabel industripraksis. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å stanse dette prosjektet, og lenker oss fast om vi må, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom. 


Positive ringvirkninger

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttaler at regjeringen vil legge til rette for vekst i mineralnæringen. 

- Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge og vil gi nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

Sanners eget departement godkjente i mars 2014 reguleringsplanen for området. Det er ventet at Nussir ASA vil skape ca 150 arbeidsplasser når de er i gang med driften. 

Nøkkelord