Island ser trusler mot arktisk samarbeid

Island, Norge og Sverige er alle med i Arktisk råd, men bare Norge er en av "kyststatene". Foto: Nicolay Bock, norden.org.

Med henvisning til så vel Bob Dylan, og hans «The times they are a-changing», som den politiske utviklingen i Øst-Europa, advarer Islands ambassadør til Canada om trusler mot samarbeidet i Arktisk råd.

I et innlegg i World Policy Blog skriver ambassadør Thordur Ægir Oskarsson at det allerede kan ses tegn til fragmentering i Arktisk råd, gjennom at de fem kyststatene i rådet har blinket ut fiskerispørsmål som et emne spesifikt for disse statene.

Fraksjonering

De fem statene dette dreier seg om er Norge, USA, Canada, Danmark/Grønland og Russland. Islands redsel for fraksjonering i Arktisk råd er begrunnet med at landet lenge har kjempet for å bli akseptert som nettopp en arktisk kyststat, og ikke vil akseptere en streng geografisk avgrensning i et, for landet, så vidt viktig spørsmål.

Konsensus viktig

Den islandske ambassadøren til Canada mener at det relativt vellykkede arbeidet innenfor Arktisk råd så langt skyldes det pragmatiske og brede samarbeidet mellom de åtte arktiske landene.

De fem kyststatenes tilnærming i fiskeripolitikken bryter med konsensuslinjen og den brede tilnærmingen Arktisk råd har hatt i sitt arbeid så langt, og dette kan smitte over også på sikkerhetsspørsmål i nordområdene, advarer Oskarsson.

Islands sikkerhet

-Selv om militære spørsmål ikke er en del av Arktisk råds agenda, så har alle deltakerlandene sterke sikkerhets- og trygghetsinteresser innenfor regionen. Også Island har sterke sikkerhetspolitiske interesser i Arktis, understreker ambassadøren i sitt innlegg.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: