Kronikk: Internasjonalt samarbeid med fokus på oljevern i Arktis

Kystvaktskipet "KV Senja"
Det er viktig å øve på hendelser i Arktis. Disse er svært utfordrende å håndtere der et godt samvirke er en forutsetning for å komme raskt i gang. (Arktivbilde fra norske kystvaktskipet KV Senja: Taral Jensen/Forsvaret).

En kompleks og utfordrende tabletop-øvelse på arktisk oljevern ble gjennomført i regi av det internasjonale innovasjonsnettverket ARCSAR på NORDLAB i Bodø. NORDLAB - Nord universitets innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke fikk gleden og utfordringen med å fasilitere tabletop-øvelsen «Oil in Ice» den 9. og 10. november 2021.

For planlegging, gjennomføringen og evalueringen har det vært et samarbeid mellom Kystverket, den islandske kystvakten, Hovedredningssentralen Nord-Norge og Nord universitet/NORDLAB der resultatet ble en innovativ og kompleks øvelse med fokus på Arktiske utfordringer innen oljevern.

En av tilnærmingene er å kjøre felles øvelser mellom de 13 landene og 21 partnerne som deltar i ARCSAR-nettverket.

ARCSAR (Arctic and North Atlantic security and Emergency Preparedness Network) er et stort EU-finansiert innovasjonsprosjekt ledet av Hovedredningssentralen for Nord-Norge. Et av formålene er å klarlegge kapasiteter og kompetanse i de deltakende landene og å få frem beste praksis hva angår beredskap i krevende sjøområder som Nord-Atlanteren og Arktis.

En av tilnærmingene er å kjøre felles øvelser mellom de 13 landene og 21 partnerne som deltar i ARCSAR-nettverket. Beredskapsaktører fra følgende land deltar: Norge, Island, Færøyene, Storbritannia, Irland, Italia, USA, Tyskland, Finland, Sverige, New Zealand, Canada og Russland.

ASCAR øvelse havari
Scenarioet for øvelsen "Oil in ice" i november 2021, var en eksplosjon i maskinrommet på tråleren Northern Quest nord for Svalbard, med påfølgende brann om bord. (Illustrasjon: Nordlab)
Scenarioet for øvelsen "Oil in ice" i november 2021, var en eksplosjon i maskinrommet på tråleren Northern Quest nord for Svalbard, med påfølgende brann om bord. (Illustrasjon: Nordlab)

Scenario

Scenarioet for øvelsen var en eksplosjon i maskinrommet på tråleren Northern Quest nord for Svalbard, med påfølgende brann om bord. Som følge av dette kolliderte fartøyet med et isflak med innslag av flerårs is som punkterer en av drivstofftankene på styrbord side.

Skipet har et mannskap på 12 der hendelsen utspiller seg i begynnelsen av november nord av Svalbard, med alle de utfordringer som ligger i infrastruktur, mørketid, is, lange avstander, kommunikasjon og uforutsigbart vær. Som en konsekvens av kollisjonen lakk det ut 200 m3 olje i havet og på isen.

Det er også viktig med bruk av tilpasset utstyr og erfarent personell i forskjellige faser.

Øvelsen startet med overføring fra søk og redningsoperasjon der Hovedredningssentralen for Nord-Norge var ansvarlig for oljevern til Kystverket overtok ansvaret. Dette er en fase som er svært viktig for å komme raskt i gang og involvere de aktuelle aktørene.

Øvelsen viste at hendelser i Arktis er svært utfordrende å håndtere der et godt samvirke er en forutsetning for å komme raskt i gang. Det er også viktig med bruk av tilpasset utstyr og erfarent personell i forskjellige faser. Sikkerheten til innsatspersonell vil alltid ha førsteprioritet. Øvelsen viste at det er mange tiltak som kan gjennomføres ut ifra de ressurser man har tilgjengelig.

Det ble under øvelsen blant annet diskutert roller, ansvar og planverk. Andre sentrale tema var personellressurser, kapasiteter, nødhavn, logistikk, utstyr, teknologi og driftsberegninger når oljen når land.

Øvelsen Oil in ice ved Nordlab
En kompleks og utfordrende tabletop-øvelse på arktisk oljevern ble gjennomført i november 2021 i regi av det internasjonale innovasjonsnettverket ARCSAR på NORDLAB i Bodø. (Foto: Nordlab)
En kompleks og utfordrende tabletop-øvelse på arktisk oljevern ble gjennomført i november 2021 i regi av det internasjonale innovasjonsnettverket ARCSAR på NORDLAB i Bodø. (Foto: Nordlab)

Pedagogisk krevende

Det ble svært gode diskusjoner mellom Kystverket, Kystvakten, Sysselmesteren på Svalbard og Hovedredningssentralen Nord Norge, som har spisskompetanse i tematikken.

Avanserte tabletop-øvelser som denne krever god pedagogisk planlegging med fokus på ulike behov for de forskjellige deltakere. Et dilemma i øvelser som denne er å nå både de som har høy kompetanse og lang operativ erfaring, og de som blir involvert kun for en rådgivningsfunksjon med spisskompetanse, som for eksempel meteorologer.

Det viktigste var å legge til rette for læring og utveksling av ideer hvordan å få en helhetsforståelse i håndtering av en kompleks hendelse under krevende forhold.

Øvelsen ble gjennomført med en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på NORDLAB og på digitale plattformer. De operativt ansvarlige var lokalisert i Bodø, Tromsø og på Svalbard. I tillegg var aktive deltagere og observatører online på flere kontinenter. En rekke moderatorer og øvelseskoordinatorer ble involvert på ulike nivåer underveis.

Moderator fra Kystverket styrte diskusjon med målgruppen og øvelseskoordinator på NORDLAB hadde kontroll på fremdrift gjennom begge dager. I Zoom videokonferanser deltok andre målgrupper. Disse var organisasjoner som kunne vært involvert i operasjonen som rådgivere, eller har lignende operative funksjoner i andre land i Arktis og i den nordatlantiske regionen.

Denne gruppen ble styrt av flere moderatorer fra den canadiske kystvakten og fra Kystverket. Observatører fra ulike land, inkludert bedrifter, private organisasjoner, myndigheter og akademia fulgte øvelsen på streaming og kommenterte underveis i Padlet – en virtuell interaktiv tavle. Kompetansesenteret for læring og teknologi (KOLT) ved Nord universitet leverte gode digitale løsninger i forhold til lyd, bilde og streaming.

Når det gjelder å gjennomføre komplekse øvelser med mange aktører, gjerne plassert rundt omkring i verden er det viktig at teknologien fungerer  som den skal.

En viktig del av læring er evalueringsfasen.

NORDLAB var sentral i planlegging, som fasilitator for øvelsen og  utvikling av den pedagogiske tilnærmingen for å nå læringsmålene som var satt. Blant annet ble det brukt simulator teknologi fra NORDLAB for å skape en større realisme og forståelse.

Evaluering og læring

En viktig del av læring er evalueringsfasen. Evalueringen var basert på oppnåelse av læringsmål, og ble gjennomført som gruppediskusjoner og individuelle refleksjoner. Spørreskjema inkluderte også spørsmål om behov for læring som kan videreføres i de neste øvelsene. Som noen av deltakerne uttrykte det:

The TTX was an inspiration to how discussion-based exercises could be conducted in the future, both domestically and regionally”.

Tilbakemeldingen etter øvelsen var veldig positiv, med bekreftelse på at læringsmålene ble nådd. En tilbakemelding var også at deltagerne var fornøyde med selve gjennomførelsen:

“Exceptionally well done, especially across all the platforms and global audience. It was a very impressive undertaking and your willingness to have international observers should be commended! What an incredibly valuable exercise for multiple agencies – we are grateful for the opportunity”.

Læring og tilbakemeldinger fra TTXen vil brukes på fullskala øvelse (ARCSAR LIVEX) med et cruiseskip på Svalbard høsten 2022. Dette er et godt eksempel på systematisk tilnærming i en øvelsesrekke der en kompleks og krevende fullskala øvelse for hele organisasjon gjennomføres etter en serie av tabletop som utvikler en type kunnskap og klargjør behovet for kompetanseheving gjennom en fullskala øvelse.

Dette viser også hvor viktig det er for samarbeidene organisasjoner å  jobbe med øvelsesdesign som gradvis øker læringen, ikke minst når det gjelder samvirkeforståelse og håndtering av hendelser med stor kompleksitet.

ARCSAR-nettverket

  • Øvelsen er initiert av ARCSAR-nettverket, som er et sikkerhet- og beredskapsnettverk for de arktiske og nordatlantiske områdene.
  • ARCSAR er delfinansiert gjennom EUs Horizon 2020 research and innovation programme.
  • ARCSAR-nettverket består av 21 partnere fra 13 forskjellige land; Norge, Island, Færøyene, Storbritannia, USA, Canada, New Zealand, Russland, Tyskland, Finland, Sverige, Irland og Italia.
  • Kystverket er en av flere norske partnere i dette nettverket.
  • I tillegg til bl.a. søk og redning er oljevern ett av områdene som er tema i nettverket.

Les også:

Nøkkelord