Høye ambisjoner om nord: Ap går for jernbane i Nord-Norge

Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiets Nordområdeutvalg har overlevert sin rapport med innspill til ny nordområdepolitikk. Partileder Jonas Gahr Støre presenterte deler av dette arbeidet ved Nord universitet.
I Arbeiderpartiets programforslag som ble lansert fredag, presenterer de en klar og konkret nordområdepolitikk.

I Arbeiderpartiets programforslag skriver partiet at utvikling av jernbanen i nord er et «løft for verdiskapning og klimavennlig transport av gods og folk».

Strengere krav til at verdiskaping skal gi lokalsamfunn en rettferdig del av verdiene, en styrket beredskap i distriktene og sterkere lokalsykehus er andre eksempler på Ap sin nye nordområdesatsing.

Ap vil også synliggjøre det samiske og kvenske som identitetsbygger i nord. Nordområdeutvalget til Ap har tidligere sagt at flere i landsdelen skal ha tilgang til og mulighet til å lære seg samisk.

Ap nevner Nord universitet og UiT – Norges arktiske universitet spesielt og kaller de to universitetene viktige nordområdeaktører som vi vil bli gitt særskilte oppdrag som er særlig relevante for utforsking og verdiskaping i nordområdene.

I partiprogrammet nevnes også det arktiske paradokset, der verdiene som skape ikke kommer landsdelen til gode. Partiet skriver at fellesskapets ressurser skal utnyttes bærekraftig og komme befolkningen til gode gjennom større lokale ringvirkninger og flere arbeidsplasser.

Les også:

Her er Ap sine konkrete satsinger i Nord-Norge:

 • Aktiv tilstedeværelse og nye initiativer på tvers av landene i nord innen næringsliv, forskning, klima og kultur.
 • Sterkt og moderne forsvar med tyngdepunkt i nord, inkludert sentrale ledelsesfunksjoner.
 • Styrke det institusjonelle samarbeidet mellom landene og folkene i nord, som Arktisk råd og Barentsrådet.
 • Styrke den utenriks- og sikkerhetspolitiske dialogen i nord, og etablere felles møteplasser for å diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer og forsterke folk-til-folk-samarbeidet.
 • Øke kvaliteten i nordnorsk skole basert på regionens særtrekk og styrker, og opprette et skoleutviklingsprogram som støtte for kvalitetsutvikling i kommunene.
 • Gjennomføre et nytt forskningsløft i nord: Øke samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til nordområdene, utvikle nye forskningsprogrammer for nordområdene særlig innen ressursforvaltning, havbruk, romaktivitet, energi og klima og opprette et regionalt talentprogram i samarbeid med internasjonale toppinstitusjoner som kan gi nye impulser og bidra til ledende forskning.
 • Videreutvikle sterke kompetansemiljøer innen havbruk, klima, romfart og beredskap.
 • Lokal verdiskaping fra næringsvirksomhet i nord, gjennom krav om arbeidsplasser, inntekter til kommunene og oppbygging av lokal leverandørindustri, samt oppdeling av store anbud.
 • Egen næringsstrategi for reiselivet i nordområdene.
 • Øke matproduksjonen i nord og få mer ut av verdiskapingen som skjer i det arktiske landbruket.
 • Industriplan for Norskehavet og Barentshavet.
 • Fornye helhetlig forvaltning av havet gjennom å et program for sameksistens i kystsonen, som forener næringsliv og naturverdier.
 • Industriprogram for sirkulærøkonomi i nord.
 • Arktis som utviklingsarena for ny teknologi, og innføre nordnorsk katapultprogram for grønn innovasjon, med støtte til overgang fra idé til marked.
 • Pilotprosjekt med smarte bygder der energisystemer og småskala energiproduksjon prøves ut i småsamfunn i nord.
 • Nordområdene ledende innenfor utslippsfri transport, gjennom egne elektrifiseringssatsinger for elektriske fly og til havs.
 • Norge tar en strategisk posisjon i nordøstpassasjen og utvikler Kirkenes som knutepunkt, og koble Norge på arbeidet med bygging av fiberkabel gjennom nordøstpassasjen.
 • Klima og miljø på Svalbard.
 • Svalbard som et foregangssamfunn for sirkulærøkonomi og utvikle det til å bli et utslippsfritt samfunn.
 • Øke den norske forsknings- og innovasjonsandelen på Svalbard.
 • Styrke etablerte næringer og utvikle nye næringer.
 • Svalbard til «utstillingsvindu» for hydrogen.
 • Aksen Andøy–Narvik–Tromsø–Svalbard i romindustrien og arbeide for et nasjonalt romsenter i Tromsø.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: