Holdt dialogen med Sydvaranger hele veien

Samlet gjeld etter konkursen i Sydvaranger Gruve AS er på over 3,6 milliarder kroner. (Foto: Linda Storholm)
Direktoratet for mineralforvaltning visste allerede i 2013 at Sydvaranger Gruve drev uten godkjent driftsplan.

Direktoratet for mineralforvaltning visste allerede i 2013 at Sydvaranger Gruve drev uten godkjent driftsplan.  

Fra Direktoratets side har man tidligere påpekt at det er virksomheten selv som alltid har ansvaret for å drive 
etter gjeldende lover og regler, som blant annet innebærer at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.  

 

- Har det vært drevet bergteknisk forsvarlig det siste året? 

- Vi har godkjent deler av det de har kommet med i arbeidet med ny driftsplan, og
 så har vi stilt flere krav til virksomheten i prosessen, sier direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). 

- Har direktoratet ivaretatt sitt ansvar som tilsynsmyndighet? 


- Det handler om mye. Vi har ivaretatt vårt ansvar og vår overordnede samfunnsrolle, og kan si at Sydvaranger Gruve hele veien har vært åpen i dialogen med oss om hvordan de skulle løse driften inntil en ny driftsplan var på plass.
Men for oss vil det være naturlig å nå gå inn og analysere hvordan vi har gjort det, sier Grini.  


Spørsmål om forsvarlighet

Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs 18. november, og flere kilder har stilt spørsmål om driften har vært bergfaglig forsvarlig de siste årene. Det er blant annet tatt ut langt mindre gråberg enn det burde.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) oppdaget under et tilsyn i 2013 at selskapet ikke fulgte driftsplanen fra 2008. Tilsynet skjedde etter at den såkalt Storsleppa gled ut og hindret adkomst til store mengder malm. 

Direktør Randi Skirstad Grini bekrefter at de under tilsynet oppdaget at selskapet ikke drev i tråd med godkjent driftsplan, noe som er et brudd på konsesjonsbetingelsene. 

I selskapets konsesjonsvilkår står det at de skal drive etter godkjent driftsplan

Etter at selskapet fikk konsesjon til gruvedrift i 2008 ble det utarbeidet en driftsplan som ble godkjent av Bergvesenet (nå DMF, journ.anm.) i 2010. Sydvaranger Gruve AS endret planen internt i selskapet i 2011, men dette ble ikke DMF orientert om. Må ut på høring

Driftsplanen er grunnlaget for DMFs tilsyn i uttaksområdet, og brukes også til å beregne den økonomiske sikkerhetsstillelsen som skal til for å gjennomføre sikrings- og oppryddingstiltak. Planen skal omfatte hele området hvor det er gitt tillatelse til uttak. 

- En ny driftsplan må i mange tilfeller ut på høring. Her måtte det gjøres en større endring, og når en slik prosess går er det vanlig at prosessen går fram og tilbake med dialog mellom oss og selskapet. Vi hadde tett kontakt med Sydvaranger Gruve i prosessen etter at dette ble oppdaget, sier Grini. Ble ikke godkjent

Sydvaranger Gruve AS sendte inn forslag til ny driftsplan i juni 2014, men den ble ikke godkjent av DMF, som etterspurte mer informasjon.  

- Det tar tid å lage en ny driftsplan, og det kan ta flere måneder før en ny plan blir godkjent. Samtidig skal vi tenke på samfunnsansvaret vårt, som både skal ivareta hensynet til mineralressursene, næringsutvikling samt hensynet til omgivelsene. Med hensyn til lokalsamfunnet og arbeidsplassene i selskapet var det etter vår vurdering riktig å fortsette driften parallelt med at arbeidet med ny driftsplan pågikk, sier Grini. 

- Ble dere holdt godt nok orientert om prosessen fra Sydvarangers side? 

- Ja, etter at avviket ble oppdaget har vi blitt løpende orientert hele veien.  Godkjente prøvedrift 

Sydvaranger Gruve AS søkte i 2014 også om tilatelse til underjords prøvedrift. Planene om underjords prøvedrift ble godkjente, men fortsatt manglet ny godkjent driftsplan for dagbruddsdriften.  

- En driftsplan er kompleks når det gjelder en så stor gruvedrift som for Sydvaranger, forklarer Grini. 

Hun forteller videre at arbeidet med ny driftsplan for selskapet tok en ny retning i 2015, da Direktoratet for mineralforvaltning ble kjent med selskapets finansielle utfordringer. 

- Ut fra den kunnskapen ble arbeidet videre delt i to, vi ba om to planer fra selskapet: En som skulle gjelde ut 2015, og en langsiktig plan. 

Direktøren understreker at det fra direktoratets side hele veien har vært viktig å sikre tilgangen til ressursen.

- Gjennom hele denne perioden har vi hatt stort fokus på å sikre tilgangen til ressursen for framtiden gjennom underjordsgruva, sier Grini.  


High North News har tidligere beskrevet hvordan bedriften det siste halvannet året har latt være å bryte gråberg, i et forsøk på å overleve økonomisk.

Årsrapportene fra Northern Iron Limited, selskapet som eide Sydvaranger Gruve AS, beskriver hvordan man våren 2014 besluttet å utsette gråbergsbrytingen. 

Kilder mener at dette vil gjøre det svært vanskelig, om ikke umulig, å kunne starte uttaket igjen. Det vil rett og slett være for kostnadskrevende å måtte bryte bort så store mengder gråberg som må til. 


Les også: - Sydvaranger brøt konsesjonsbetingelsene

 

Direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for mineralforvaltning. (Foto: DirMin)
Direktør Randi Skirstad Grini i Direktoratet for mineralforvaltning. (Foto: DirMin)

Tags