Arne O. Holm mener Helse(farlig) Nord

Marit Lind
Marit Lind er administrerende direktør i Helse Nord. (Foto: Helse Nord)

Kommentar: Regjeringen oppfordres til å styrke helseberedskapen i nord. Svaret fra Helse Nord er en mulig nedleggelse av akuttberedskapen ved fem nordnorske sykehus.

Offentlige utredninger forplikter ingen. Heller ikke rapporten fra Totalberedskapskommisjonen som ble lagt fram i juni i år. En NOU, som rapportene kalles, lever gjerne sitt eget liv frakoblet politiske beslutningstakere.

Men det hører likevel til unntakene at statlige foretak ignorerer anbefalingene fra slike kommisjoner og i stedet setter i gang sine egne utredninger for å underminere konklusjonene.

Det har Helse Nord har valgt å gjøre.

Et statlig foretak med 19.000 ansatte.

Sterk kost

For oss som bor i nord var rapporten fra Totalberedskapskommisjonen sterk kost, ikke minst når det gjelder den medisinske beredskapen i nord. I et eget kapittel slår kommisjonen fast at «helseberedskap er et område som «krever spesiell oppmerksom i nordområdene, både som følge av regionens avhengighet av flytransport, og regionens sikkerhetspolitiske betydning».

Dette ignorerer både Helse Nord og departementet.

Ikke uten grunn etterlyser kommisjonen større «nasjonale ambisjoner for dimensjoneringen av helseberedskapen». Et annet sted i rapporten ber kommisjonen om «tydeligere nasjonale føringer» for helseberedskapen i nord.

Før kommisjonen slår fast at robusthet og kapasitet i «vesentlig grad er et politisk spørsmål». Av samme grunn vil kommisjonen ha en gjennomgang av forholdet mellom eierstyring, altså i dette tilfellet Helse Nord, og myndighetsstyring, altså den politiske ledelse.

Alt dette og mere til ignorerer både Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet.

Alvorlig bakteppe

Bakteppet for mange av analysene i rapporten er naboskapet til et krigersk Russland. Men det er ikke det eneste som gjør helseberedskapen i nord ekstra krevende. Lange avstander, rasutsatte områder, innstilte fly og stengte veier er andre argumenter som brukes av kommisjonen.

Så skulle man kanskje tro at Helse Nord grep mulighetene som ligger i kommisjonens anbefalinger. At det statlige foretaket slo neven i bordet overfor eieren i stedet for å sende en knyttneve inn i nordnorske lokalsamfunn.

Helse Nord en sikkerhetspolitisk utfordring.

Helse Nord velger å ignorere anbefalingene. I stedet setter foretaket i fullt alvor i gang et utredningsarbeid som nærmest har som mandat å fjerne akuttkirurgien ved et eller flere sykehus i Kirkenes, Narvik, Lofoten og på Helgeland.

Direktør for Helse Nord, Marit Lind, sier ifølge Altaposten «at saken, slik den ligger nå, tilsier at man ikke skal ta hensyn til den helt spesielle geopolitiske situasjonen Norge er i».

Kontroll på egen lønn

Det er en ren politisk obstruksjon, som selv ikke lønn og andre ytelser på noe i nærheten av to millioner kroner i året til ny kommunikasjonsdirektør kan bøte på. Lønn og goder til seg selv og resten av ledelsen ser ut til å være det eneste Helse Nord for tida har kontroll på.

Totalberedskapskommisjonens overordnede bekymring er den demografiske utviklingen i den norske delen av nordområdene.

Også på dette området er Helse Nord fullstendig i utakt med alvoret som preger landsdelen. Ikke bare er foretaket en viktig arbeidsplass, men det er også et virkemiddel for at innbyggerne skal føle seg trygge og ivaretatt dersom de velger å bli boende i nord, eller flytte til nord.

Til syvende og sist framstår Helse Nord som en sikkerhetspolitisk utfordring. Ikke minst gjelder dette for grensekommunen Sør-Varanger, hvor det allerede i dag er problemer med å skaffe militært personell eller i det minste redusere pendlingen blant offiserene. For også disse har behov for en akuttmedisinsk trygghet.

Vi har for lengst skjønt alvoret.

Bakgrunnen for Helse Nords angrep på helsevesenet i nord er gedigne underskudd, i tillegg til en påstått mangel på kvalifisert personell.

Bor midt i alvoret

Å sikre helseberedskapen i nord, på grensa til Russland, kan aldri bli et overskuddsforetak. Stadige nedskjæringer og helsepolitiske omkamper skaper heller ikke trygge arbeidsplasser og overkommelige arbeidsoppgaver.

Totalberedskapskommisjonen er tydelig i sitt budskap om klare nasjonale føringer for helseberedskapen i nord.

Det må føre til at Helse Nord allerede nå stoppes i sitt forsøk på å bygge ned akuttberedskapen i nord.

Vi som bor i nord, trenger ikke flere utredninger.

Vi har, i motsetning til helsetoppene, for lengst skjønt alvoret.

Vi bor midt i alvoret.

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord