Hammerfest nekter å bøye seg for Aker

Ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) synes lite om at regjeringen avviser anken fra Hammerfest kommune. (Foto: Hammerfest kommune)
Før helgen avviste regjeringen en anke fra Hammerfest kommune, og godtar at Norway Seafoods AS og Havfisk ASA sin aktivitet i fiskeindustrien i Hammerfest blir redusert. Nå kan uenigheten mellom kommunen og Røkke-konsernet ende opp i rettsak eller offentlig gransking.

Før helgen avviste regjeringen en anke fra Hammerfest kommune, og godtar at Norway Seafoods AS og Havfisk ASA sin aktivitet i fiskeindustrien i Hammerfest blir redusert. Nå kan uenigheten mellom kommunen og Røkke-konsernet ende opp i rettsak eller offentlig gransking.

- Vi skal ha et møte med advokatene våre i ettermiddag hvor vi skal ha en første vurdering av dette, så får vi se, sier Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) til High North News.

- Vi vil vurdere hvordan vi skal håndtere dette, og om vi eventuelt skal be om en offentlig gransking eller om det blir rettssak. Hvis vi går til det dramatiske steget at det blir rettssak, så må vi først ha et vedtak i kommunestyret. Vi er ikke helt der ennå, legger han til.


Justerte vilkårene i høst

I fjor vår besluttet Aker Seafoods å legge ned filetfabrikken i Rypefjord utenfor Hammerfest. Anlegget, som åpnet for om lag sju år siden, skal ha kostet rundt 160 millioner kroner.  Som erstatning for noen av de 90 til 100 arbeidsplassene som forsvant, startet Norway Seafoods - som driver landanleggene i Aker Seafoods – opp ny drift på et mindre fiskebruk i Forsøl, om lag ei min utenfor Hammerfest.

Den nye virksomheten i Forsøl ville innebære færre sysselsatte, og mindre råstoffbehov. Håpet var, fra Norway Seafoods AS side, å snu trenden etter lang tid med dårlig lønnsomhet.

På vårparten presenterte de planene for Nærings- og fiskeridepartementet, og i august justerte departementet aktivitetsplikten noe ned, for å legge til rette for at trålrederiet Havfisk ASA og Norway Seafoods AS fortsatt skulle kunne drive fiskeforedlingsvirksomhet i Hammerfest kommune.

Til grunn for dette, oppgir departementet, ligger at lønnsomhet er en forutsetning for langsiktig næringsvirksomhet.


Uten gyldighet, mener kommunen 

Hammerfest kommune har klaget over departementets justering av vilkår, og mener at den er ugyldig.

Ifølge klagen, som ble sendt inn i januar i år – og som er skrevet av kommunens advokat Brynjar Østgård - er det i realiteten ikke aktivitet verken i Rypefjord eller Forsøl per i dag.

Hammerfest kommune anser det som har skjedd som et brudd både på leveringsplikten, og aktivitetsplikten som er tilknyttet eierskap til trålere.

Kongen i Statsråd besluttet fredag å ikke ta klagen til følge.

Det innebærer at vedtaket om å endre aktivitetsplikten som er pålagt Havfisk ASA i Hammerfest står ved lag, og at Havfisk ASA og Norway Seafoods skal fortsette med videreforedling av fisk i Hammerfest kommune.


Glemmer intensjonen

- Aspaker glemmer hvorfor kvotene ble gitt i utgangspunktet, og er mest opptatt av lønnsomheten til selskapet, mener ordfører Alf. E. Jakobsen, og minner om at intensjonen opprinnelig var å opprettholde arbeidsplasser på land.

- Det handler om samfunnsansvar dette, slik som Kjell Inge Røkke sa opprinnelig. Men nå har pipa fått en annen låt, legger han til.

Nå skal kommunens advokater gå saken nærmere etter i sømmene, før kommunen vurderer å eventuelt koble inn Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee eller Riksrevisjonen.

En annen som synes om lite om at anken fra Hammerfest kommune ble avvist, er Arne Ivar Mikalsen, toppkandidat i Nordland Venstre.


- Regjeringen må snu

- Vi mener regjeringen må sørge for at vilkårene i fiskeriloven blir fulgt, sier han, og oppfordrer regjeringen til å snu i saken.  

Mikalsen viser til Havressurslovens paragraf 2 som stadfester at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet i Norge.

- Jeg mener at dagens lovverk gir en god ramme for en forsvarlig, rettferdig og riktig forvaltning av våre felles marine ressurser, sier Mikalsen. 

- Statens rolle er å regulere høstingen av havets ressurser, ikke å tildele enkeltaktører evigvarende fordeler. Vi sier nei til Tveteråsutvalgets NOU 2014:16 (rapport fra Sjømatindustriutvalget, ledet av professor Ragnar Tveterås, journ.anm) forslag til endringer i deltakerloven og kvotefordeling, som legger opp til en slik konsentrasjon av rettigheter.  Vi vil spre ressurstilgangen, ikke konsentrere den på få hender. Forøvrig mener vi at utvalget har mange gode innspill for økt lønnsomhet i bransjen, det trengs, sier Mikalsen.

- Til tross for dagens lovverk er det et faktum at praksis over tid har svekket kystsamfunnets mulighet til å delta i verdiskapningen, ved at leveringsforpliktelser knyttet til konsesjoner ikke er overholdt. I beste fall er forpliktelsene uthult og over tid er leveranse minsket. Dette har vi observert i flere kystsamfunn. Intensjonen i lovverket, at ressurstilgang og næringsaktivitet skal fordeles mellom et mangfold av aktører, undergraves av dagens praksis. Denne utviklingen må vi snu, avslutter Mikalsen.

Tags