Gir klarsignal til Nussir

Det at regjeringen har gitt klarsignal for Nussir i Finnmark er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen, mener Sandberg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen. 

Departementet sier i en pressemelding at det er viktig å utnytte gode mineralsforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling. 

- Regjeringen har som målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge på lang tid og vil gi positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Før gruveselskapet Nussir ASA setter i gang må de imidlertig samarbeide med reindriftsnæringen om å komme fram til såkalt avbøtende tiltak som kan legge grunnlag for videre reindrift i området.  

Les hele vedtaket her.

Kom med innsigelser

Reguleringsplanen for området ble vedtatt av Kvalsund kommune i mai 2012, og legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen. Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark fremmet innsigelser til reguleringsplanen fordi de mener den kommer i konflikt med reindriften i området. Fylkesmannen anbefalte i sin oversendelse til departementet av innsigelsene ikke ble tatt til følge. 

 

Vurdere sjødeponi

Uttaket skal skje gjennom underjordisk drift, og avgangsmassene er planlagt deponert i Repparfjorden.

Miljødirektoratet skal behandle søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Direktoratet skal i denne forbindelse vurdere de forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden.  

 

Større enn man trodde

Det er tidligere anslått at driften i området kan vare 25 til 30 år, men nye undersøkelser viser at ressursene i området trolig er større enn man tidligere har antatt. Det er forventet at virksomheten kan gi 150 arbeidsplasser og en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartsfasen. 

 

Fakta

Nussir ASA ønsker å utvinne kobber fra Nussir og Ulveryggen og deponere avgangsmassene i Repparfjorden.

Kvalsund kommune har vedtatt en reguleringsplan som legger grunnlag for dette.

Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark har reist innsigelser til reguleringsplanen ut fra hensynet til reindriften i området.

Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at innsigelsene ikke tas til følge.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) anbefaler at planen godkjennes. LMD stiller som forutsetning at det etableres sjødeponi og at tiltakshaver og reindriftsnæringen blir enige om avbøtende tiltak før oppstart av virksomheten.

Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse til planen lenge etter at høringsfristen var ute. Denne er derfor ikke realitetsbehandlet av kommunen eller fylkesmannen.

Klima- og miljødepartementet (KLD)mener det foreligger tilstrekkelig kunnskap om sjødeponiet til at innsigelsessaken kan behandles.

Igangsetting av virksomheten krever utslippstillatelse etter forurensningsloven og driftskonsesjon etter mineralloven.
Reguleringsplanen omfatter et areal på 17 km2 på land. Av dette er 1,3 km2 regulert til bygge- og anleggsområde og noe regulert til anleggsveier og kai.  

Hoveddelen av landarealet - 15,4 km2 - er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR-område) med bestemmelser som tillater underjordisk gruvedrift med nødvendige luftesjakter med overbygg.
Arealet som er regulert til sjødeponi er 8,5 km2 stort.

Nøkkelord