Framtiden for Nord universitet

Styret ved Nord universitet

Brevet fra KD opprørt de ansatte og saken virker splittende på styret og den svekker universitetet både eksternt og internt, sier en rekke fagforeninger ved Nord universitet. De ber departementet om å revurdere sin oppfatning og avblåse forlengelse av styret funksjonsperiode.

Kunnskapsdepartementet (KD) er eier av alle universitet i Norge, og har ansvar for hele sektoren. Styret ved Nord universitet har i dag 13 medlemmer. 5 er valgt av de ansatte og 3 er valgt av studentene. Styreleder og 4 andre er oppnevnt av KD. Styret er et kollegium og alle medlemmer er likestilt og har felles ansvar for universitetet. Etter endt styreperiode, er det nyvalg blant ansatte og studenter, mens KD oppnevner de eksterne, inklusiv styreleder.

Styreleder og de andre eksterne hadde et møte med KD i slutten av november. Deretter kom det brev fra KD som sier at KD finner det hensiktsmessig å forlenge funksjonsperioden til styret for Nord universitets med hele to år. Det betyr at alle nåværende medlemmer fortsetter og at de normale demokratiske prosedyrene for etablering av nytt styre settes til side. Dette er dårlig nytt for oss.

Styreleder og andre eksterne kan selvsagt ha møter med departementet som har oppnevnt dem. Likevel har brevet fra KD opprørt de ansatte.

Grunnen er at en forlengelse av en styreperiode er regulert av universitets- og høgskolelovens §9-4, og skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, og det skal skje i samarbeid og overensstemmelse med styremedlemmene. Denne saken har ikke vært diskutert eller behandlet i styret slik loven krever. Ledelsen ved universitetet har heller ikke visst om at den kom. Vi mener at KD dermed ikke har hjemmel for å forlenge styrets funksjonstid.

Det er bare de eksterne som har visst om saken. De har vært på møte i KD og formidlet sin bekymring for universitetet. Det er greit nok, men framstillingen har vært av en slik karakter at den har dannet grunnlaget for brevet. Bekymringen er ikke delt eller diskutert med resten av styret. Vi spør oss hvorfor det ikke er gjort. Det er uhyre viktig for universitetet at styret fungerer som kollegium.

Styrets sammensetting sikrer essensiell kontakt med fagmiljøene og sørger for at perspektivet fra de som forsker og underviser, samt studentene, er godt representert. Derfor er det svært viktig at det er styrets samlede vurdering som ligger til grunn når KD beslutter at det er hensiktsmessig at funksjonsperioden til styret forlenges. Det har ikke skjedd i denne saken.

Saken virker splittende på styret og den svekker universitetet både eksternt og internt.

Den eksterne svekkelsen består i at KD finner situasjonen så spesiell at det er hensiktsmessig å forlenge styrets funksjonsperiode. Vi mener at brevet er svakt begrunnet og at det ikke er grunnlag for forlengelse.

Internt sender også brevet et dårlig signal om svak tillit til organisasjonen, både fra KD og fra de eksterne styrerepresentantene. Det henvises i vage ordelag til saker som handler om kvalitet og tilsyn fra det nasjonale tilsynsorganet NOKUT.

Vi mener at det ikke er grunnlag for en så negativ situasjonsbeskrivelse. Det arbeides mye og hardt ved Nord universitet for å etablere seg som et godt universitet. Universitetet i Nordland ble som et ungt universitet fusjonert med to høgskoler fra 2016, med tung oppfordring fra og velsignelse fra departementet. Der andre universitet har hatt mange år på seg, så forlanges det her at det nye universitetet skal være faglig på plass på rekordtid. Det kan lett oppfatte som både urimelig og dårlig gjort.

Vi er inneforstått med at Nord universitet har utfordringer, men det jobbes knallhardt for å nå målene. Over 100 ansatte har i løpet av ganske kort tid kvalifisert seg til høyere vitenskapelige stillinger. Vi er på rett vei. Vi jobber hver dag for innarbeiding av en sterkere kultur for forskning samtidig som undervisningen blir bedre. Fusjonen har gitt oss en spredt organisasjon som kan ha sine ulemper, men samarbeidet er godt.

Framtiden ligger i en god organisasjon er ansatte jobber hardt for å nå målene, ikke i et spesifikt styre.

De ansatte ved Nord universitet fortjener en bedre julegave enn ulne negative og dårlig fundamenterte saker. De fortjener ros for innsatsen!

Derfor ber vi departementet om å revurdere sin oppfatning og avblåse forlengelse av styret funksjonsperiode.

Vi er spente på kommende styremøte og håper at styret finner sammen til det beste for Nord universitet.

Forskerforbundet 
Utdanningsforbundet
LO/NTL
Sykepleierforbundet
YS/Parat
Akademikerne