Forsvarsekspert: - Alliansebygging like viktig som penger

Her er professor Rolf Tamnes (t.v) fotografert da han i mai deltok på et sikkerhetspolitisk seminar i Bodø. I midten professor Janne Haaland Matlary og kontreadmiral Trond Grytting (t.h), også de er medlemmer av ekspertgruppen for Forsvaret av Norge. (Foto: Hege Eilertsen)
- Vi må aldri tape av syne at Norge er en småstat som er avhengig av militær støtte, sier professor Rolf Tamnes. Lederen av ekspertgruppen for forsvaret mener norske politikere bør være minst like opptatt av å styrke Norges militære allianser, som av å bruke mer penger på operativ drift.

- Vi må aldri tape av syne at Norge er en småstat som er avhengig av militær støtte, sier professor Rolf Tamnes. Lederen av ekspertgruppen for forsvaret mener norske politikere bør være minst like opptatt av å styrke Norges militære allianser, som av å bruke mer penger på operativ drift.

Sikkerhetssituasjonen i Europa har blitt betydelig endret det siste halvannet året, og konfliktene i Ukraina har skapt stor usikkerhet om Russlands intensjoner. Med annekteringen av Krim demonstrerer Russland at de både har vilje - og militærmakt - til å fremme sine interesser, mener ekspertgruppen for forsvaret av Norge.

- Opprustningen vil fortsette

Økonomiske nedgangstider til tross: Russlands militære evne er vesentlig styrket de siste årene, og styrkingen er en tendens som ventes å fortsette i årene som kommer. 

- Russland vil være en sentral faktor i norsk forsvarsplanlegging i uoverskuelig fremtid, slår Rolf Tamnes fast.
I rapporten som for få uker siden ble overlevert forsvarsministeren gir ekspertgruppen en rekke anbefalinger om hvordan norsk sikkerhetspolitikk bør endres. Foran et hundretall tilhørere i Bodø i går sparte ikke Tamnes på kruttet da han langet ut med en av sine "kjepphester". 

- Vi aldri må tape av syne at Norge er en småstat som er avhengig av alliert militær støtte. Med ujevne mellomrom synes det som om denne åpenbare erkjennelsen blir borte i vår strukturplanlegging, og også i debatten. Man får tidvis et inntrykk av at dette skal Norge kunne klare alene, sier Rolf Tamnes.
 
For mye byråkrati

- Det er mange grunner til at vi ender i den situasjonen, mener professoren.

- En av dem, vil jeg hevde, er at planleggingen domineres av modellenes og regnearkenes tyranni. Det er ikke noe galt i å regne. Men det er viktigere å innpasse dette i en bredere strategisk analyse hvor man er veldig på et rene, både sett fra et maktpolitisk og geopolitisk perspektiv, at det er noen stater som er store, og så er det noen stater som er små, sier lederen ev ekspertgruppen.

Norge har vært NATO-medlem siden i 1949, da militæralliansen ble etablert. Alliansen består i dag av til sammen 28 medlemsland.

- Ut fra en enkel strategisk kalkyle er det mye viktigere med en liten amerikansk forsterkningsstyrke som kan komme raskt, enn en ekstra milliard til hæren, sier Tamnes, før han skyter inn:

- Men det er strategiens logikk, og da beveger vi oss langt utenfor regnearkene.
 
Må ha to tanker i hodet samtidig

At annet viktig element er å gjøre alliansegarantien mer troverdig, mener han.

- Der har vi understreket to forhold. Det første er betydningen av samtidighet i planlegging og operasjoner. Det betyr at planer for å binde allierte til forsvaret av Norge må utvikles samtidig med med - og som en integrert del av - norsk forsvarsplanlegging, sier Tamnes.

Når det etableres nye baser for norske kampfly må man samtidig ha fokus på å inkorporere det faktiske behovet for allierte forsterkninger, eksemplifiserer han. 

Prinsippet om samtidighet er også av stor betydning i en krisesituasjon, minner professoren.
 
- Må unngå å bli stående alene

- Norge må for all del unngå å havne i en situasjon med en forsvarskamp i faser, hvor Norge vil bli stående alene i første fase. Da vil en opponent kunne kalkulere med at det her er et mulighetsrom for en avgjørelse, før alliansen kommer til unnsetning, sier han.

Det, sier Tamnes, innebærer at en troverdig militær avskrekking må bygge på at alliansen involveres mest mulig med norske styrker. Bare på den måten kan en potensiell eskalering bli mest mulig "integrert og sømløs" i en alvorlig sikkerhetspolitisk krise- og krig.

Her er det vesentlig å ha i mente at et alliert engasjement forutsetter at Norge bruker mer ressurser på å legge til rette nettopp for slik alliert innsats, mener Tamnes.
 
- Aldri vært viktigere

- Det er enda viktigere i dagens situasjon enn tidligere, for vi må i dag - ovenfor sentrale allierte - sannsynliggjøre at kostnadene forbundet med et slikt engasjement er akseptabelt fra deres ståsted, sier han.
For å styrke beredskapen i det norske forsvaret har ekspertgruppen foreslått at bevillingsnivået styrkes med 2 milliarder kroner årlig, innen 2017.

- Noen vil si at opplegget er ambisiøst, men det er innenfor mulighetsrommet, uttalte Tamnes foran alt fra lokalpolitikere til politi- og forsvarsfolk.


Tags