- Forsvaret er viktig i nord

- Skal forsvaret beholde sin evne som hevder av norsk suverenitet og myndighet, må trolig budsjettet økes. Det skriver Arne Ivar Mikalsen, i Nordland Venstre, i dette leserinnlegget.Jeg har registrert mer eller mindre saklige utspill om forsvaret i det siste. Disse er knyttet til forsvarsstudien som kommer 1 oktober. Dokumentet er ikke offentlig, dermed kan det følgelig ikke behandles før det foreligger. For vi kjenner ikke innholdet, og vi kan som partier ikke vedta noe før det foreligger en sak.

Mitt og Venstres syn på forsvaret er som følger: Norges rolle som forvalter av ressurser og vår geopolitiske plassering krever et selvstendig norsk forsvar og deltakelse i forpliktende internasjonalt forsvarssamarbeid. Det er avgjørende at Norge er i stand til å hevde suverenitet og utøve myndighet i norske områder. Særlig i nordområdene! Dermed er kystvakta og andre militære anlegg av stor betydning. Ingen politikere som jeg har sett, har foreslått å legge noen ned. Men det har vært en serie mer eller mindre hensiktsmessige lekkasjer fra studien, trolig med hensikt.

Sikkerhetspolitikken må ha som mål å bevare Norges suverenitet og politiske handlefrihet. Plasseringen av militære styrker og baser må skje ut fra forsvarspolitiske hensyn, internasjonale krav og nasjonale behov.

Det er fortsatt stort behov for landstyrker som også kan bidra i operasjoner i utlandet. Hærstyrkene utgjør den største andelen av slike bidrag. Venstre mener at hæren må styrkes. Vi vil blant annet bygge opp en ny kampbataljon, samtidig som Telemark bataljon og andre operative enheter skal være fullt oppsatt.

Et moderne trusselbilde krever en økende profesjonalisering av Forsvaret, hurtigere responstid og fokus på avanserte våpensystemer. Skal forsvaret beholde sin evne som hevder av norsk suverenitet og myndighet, må trolig budsjettet økes. Det forventes at dette prioriteres i budsjettet for 2016 og i årene som kommer. Det må Stortinget avgjøre. Der kan alle partiene bidra, om de da reelt sett ønsker å opprettholde det de sier nå. 

Venstre mener altså at suverenitets og myndighetsutøvelse er svært viktig, også i nord.

Venstre vil:

- Sikre seilings- og overvåkingskapasitet i nordområdene.
- Styrke hæren, blant annet ved å bygge opp en ny kampbataljon.
- Øke øvingsintensiteten i Heimevernet.
Tags