Første norsk-russiske atomsikkerhetsmøte siden krigen

Baser for den russiske marinen og atomisbryterflåten i nærområdet til Norge. (Ill: Regjeringen)
Baser for den russiske marinen og atomisbryterflåten i nærområdet til Norge. Det er satt i gang et omfattende sikrings- og rehabiliteringsarbeid i Andrejevbukta som vil redusere risikoen for radioaktiv forurensning fra anlegget. (Ill: Regjeringen)

På dagsordenen for møtet står blant annet atomberedskap og varsling, sikkerhet ved russiske kjernekraftverk og håndtering av brukt kjernebrensel.

Tirsdag møtes den norsk-russiske atomkommisjonen for første gang siden Russland invaderte Ukraina. På dagsordenen for møtet står blant annet atomberedskap og varsling, sikkerhet ved russiske kjernekraftverk og håndtering av brukt kjernebrensel.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) understreker i en pressemelding av dialog med Russland om atomsikkerhet er viktig for norsk atomberedskap og for å redusere risikoen for ulykker og radioaktiv forurensning. Norsk finansiering av prosjekter i Nordvest-Russland er imidlertid stilt i bero.

Utenriksdepartementet har utnevnt direktør Per Strand i DSA som norsk delegasjonsleder. Den russiske delegasjonen ledes av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov.

Norges atomsikkerhetssamarbeid med Russland, Ukraina og enkelt land i Øst-Europa styres gjennom Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Handlingsplanen er politisk forankret og sikrer kontinuitet i atomsikkerhetssamarbeidet til tross for krigen.

Bakgrunnen for atomhandlingsplanen med Russland, er den omfattende atomvirksomheten i Russland under den kalde krigen, både sivilt og militært. Dette førte til betydelige mengder radioaktivt avfall og kjernefysisk materiale som ifølge DSA er uforsvarlig lagret i Nordvest-Russland. Dette gjelder både installasjoner i drift og til installasjoner som er nedlagt.

På DSAs nettsider heter det at "Dette representerer en risiko for Norge med hensyn til helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser i nord, og er grunnen til at Norge deltar i atomsikkerhetsarbeidet."

Nå med den sikkerhetspolitiske situasjonen er endring, står Norge overfor et komplekst og uforutsigbart trusselbilde, med økt militær aktivitet også i egne nærområder.

"Internasjonalt er det bekymring for at nukleært og annet radioaktivt materiale kan komme på avveier og bli brukt i krigføring eller terrorøyemed", mener DSA.

Les også:

Nøkkelord