Fiskesalgslagene advarer regjeringen mot lovendringer

Venstres landsmøte vedtok i helgen en uttalelse som blokkerer regjeringens ønske om tidsubegrensede strukturkvoter. Illustrasjonsfoto: Gaute Bruvik/Wikimedia
Fiskesalgslagsloven og deltakerloven bør ikke endres på noen vesentlige punkter, men ellers peker Tveteråsutvalget på en rekke viktige tiltak. Det er hovedtrekkene i den felles høringsuttalelsen fra Fiskesalgslagenes samarbeidsråd.

Fiskesalgslagsloven og deltakerloven bør ikke endres på noen vesentlige punkter, men ellers peker Tveteråsutvalget på en rekke viktige tiltak. Det er hovedtrekkene i den felles høringsuttalelsen fra Fiskesalgslagenes samarbeidsråd.

Samarbeidsrådet gir et klart nei til å gjøre vesentlige endringer på lovsiden:

- Utvalget går inn for at fiskesalgslagslovens bestemmelser om obligatorisk omsetning opprettholdes og hele utvalget mener at loven, som nettopp har trådt i kraft, skal få virke en stund før det gjøres endringer.  Samarbeidsrådet slutter seg til denne konklusjonen, heter det i høringsbrevet.

Uttalelsen fra Fiskesalgslagenes samarbeidsråd ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i går ettermiddag. Høringsfristen til den mye omtalte Sjømatindustriutredningen, fra det såkalte Tveteråsutvalget, er i dag. 

Opprinnelig var fristen 16. april, men den ble forlenget.

Medlemmene i Fiskesalgslagenes samarbeidsråd er: Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag og Skagerakfisk.

Totalt omsatte de fiskereide salgslagene for 17,8 milliarder kroner i fjor.


- Grunnlaget for all verdiskapning

I høringsuttalelsen viser rådet ellers til Tveteråsutvalgets konklusjon om fiskesalgsloven:

«Loven, som den fremstår i dag, synes ikke å ha negativ betydning for verken verdiskaping, industriens lønnsomhet eller mulighetene for vertikal koordinering i verdikjeden».

Deltakerloven bør heller ikke endres på noen vesentlige punkter, mener de.

- I 2012 utgjorde fangst av norsk villfisk og aktiviteter knyttet til dette, 24 milliarder i verdiskapning og 25.000 arbeidsplasser. Fiskeflåten er grunnlaget for all verdiskaping i de påfølgende ledd i verdikjeden. Dette må bevares og bygges videre, mener Fiskesalgslagenes samarbeidsråd.

- En fiskereid flåte er den beste, og sannsynligvis den eneste, garantien for et fremtidig nasjonalt eierskap av norske fiskeressurser, sier Sveinung Flem, samarbeidsrådets leder.

 

- Bør ikke rokkes ved

Han fremhever at den norske fiskeflåten i dag fremstår som verdensledende - med høy innovasjonsgrad og effektivitet - samtidig som eierskapet i hovedsak ivaretas av aktive fiskere og redere som er lokalisert i kystsamfunnene.

Samarbeidsrådet er klare på dette er noe som det ikke bør rokkes ved, og peker på at forslaget om endringer i deltakerloven er vedtatt med et knapt flertall i Tveteråsutvalget.

- Flertallet i utvalget uttrykker også selv tvil om effekten av de foreslåtte endringer av loven med hensyn til lønnsomhet, verdiskapning og sysselsetting, minner Flem.

Her finner du høringsuttalelsen i sin helhet.

Lønnsomhet som annen industri

Totalrentabiliteten i norsk sjømatindustri er noe høyere enn for norsk industri generelt, og marginalt lavere enn i norsk næringsmiddelindustri samlet, skriver fiskesalgslagene i en pressemelding.

- Disse tallene indikerer at det man sliter med når det gjelder lønnsomheten i norsk sjømatindustri ikke skiller seg vesentlig fra det man sliter med i andre deler av norsk industri, samtidig som det er tydelige forskjeller i de forskjellige deler av sjømatindustrien. Analysen i utredningen burde i større grad sett nærmere på hva som skiller de bedriftene som gjør det godt og de som gjør det dårlig, sier Sveinung Flem.

Lønnsomheten i sjømatindustrien er totalt sett godt på linje med øvrig industri i Norge, konstaterer rådet. Samtidig er det store forskjeller, både mellom de ulike segmentenen i sjømatindustrien og mellom bedrifter.

I høringsuttalelsen peker samarbeidsrådet på en rekke punkter hvor de mener Tveteråsutvalget er på riktig spor.

 

Ja til mer forskning - og tettere samarbeid

Fiskesalgslagene støtter blant annet at ressursforskningen styrkes.

- Feil i bestandestimat kan få store økonomiske konsekvenser både i positiv og negativ retning, og vi registrerer at det ofte er sprikende syn mellom havforskere og fiskere om ressurssituasjonen for viktige arter, sier Flem.

Et tettere samarbeid mellom fiskeflåten og havforskerne kan trolig gi mer kunnskap uten store ekstra kostnader, mener rådet.  Bedre kunnskap om bestandene kan også gi grunnlag for økt fiske, slik også utvalget påpeker.

- Vi støtter også helhjertet utvalgets anbefaling om å styrke kontrollarbeidet og fokuset på kvalitet. En god forvaltning og en bærekraftig høsting av ressursene har bidratt til å gjøre Norge til en ledende sjømatnasjon.  I viktige marked er det en stor fordel at vi kan vise til et godt og transparent system for høsting og omsetning av fisk og skalldyr, skriver samarbeidsrådet i pressemeldingen.

 

Mer frihandel og færre "handelshindre"

-   Vårt gode renomme bør ikke settes på spill av aktører som ser seg tjent med å ta snarveier i forhold til regelverket.  Omgåelse av regelverket vil i tillegg påvirke konkurransesituasjonen mellom fiskerne og mellom foredlingsanleggene, sier Flem.

Salgslagene vil i tiden fremover ta initiativ til tiltak som fremmer kvalitet, heter det i pressemeldingen.

Samarbeidsrådet stiller seg også bak Tveteråsutvalgets vurdering om at «myndighetene må prioritere arbeidet for størst mulig grad av frihandel og færrest mulige tekniske "handelshindre».

-   Norsk fiskerinæring er avhengig av gode og forutsigbare rammebetingelser for norsk fiskeeksport. De prosesser som finner sted mellom EU og andre store handelspartnere kan få drastiske skadevirkninger for norsk fiskerinæring dersom resultatet blir at fiskeprodukter fra Norge får dårligere konkurransevilkår enn våre konkurrenter, sier Flem.

Vi forutsetter at dette blir tillagt vekt når norske offensive og defensive interesser i handelspolitikken skal veies mot hverandre, konkluderer Fiskesalgslagenes samarbeidsråd i pressemeldingen.

 

Tags