Kvotemeldinga: Fiskeriministeren: Ny kvotemelding i løpet av året

Bjørnar Skjæran
Fiskeriminister Bjørnar Selnes Skjæran (A). (Foto: Trine Jonassen)

Regjeringen vil også vurdere om noen av anbefalingene i Riksrevisjonens kritikk av fiskeripolitikken, skal behandles i kvotemeldinga.

Fiskeriminister Bjørnar S. Skjæran sier til High North News at det nå er satt ned en referansegruppe som skal jobbe effektivt med kvotemeldingen, eller stortingsmeldinga om kvotesystemet, som for fiskerinæringa legger premissene for hvordan fisket utøves i årene fremover.

Referansegruppa har allerede hatt to møter og er godt i gang. Den er bredt sammensatt av organisasjoner hvor forskninga er med som observatører, og hvor Sametinget også er representert, sier Skjæran.

Han sier at meldinga er klar i løpet av året.

Å skape mer på land vil også være en viktig del av dette arbeidet.
FIskeriminister BJørnar S. Skjæran (A)

Sterkere industrifokus

Vi må lande spørsmålene om håndtering av strukturgevinst, overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde, og vi må ha et særskilt blikk på flåter under 11 meter som har økonomiske utfordringer fordi det ikke har vært strukturering.

Fiskeriministeren ønsker også et sterkere industrifokus i tillegg.

Det å skape mer på land vil også være en viktig del av dette arbeidet.

Økt bearbeiding

I mars mottok Skjæran en rapport fra det såkalte Bearbeidelsesutvalget, som har sett på mulighetene for økt bearbeiding og grønn verdiskaping i sjømatindustrien.

Rapporten er nå sendt på høring med høringsfrist 1. juni.

Der skal vi gå nøye igjennom alle innspillene.

Bjørnar Skjæran, Arctic Frontiers 2022
Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (A) deltok på Arctic Frontiers 2022 i Tromsø. (Foto: Trine Jonassen)
Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (A) deltok på Arctic Frontiers 2022 i Tromsø. (Foto: Trine Jonassen)

Knusende kritikk

Riksrevisjon kom i 2020 med en rapport som rettet kvass kritikk mot fiskeripolitikken. Riksrevisjonen la fram en rekke funn som viser at endringer i kvotesystemet mellom 2004 og 2018 har ført til konsentrasjon av eierskap, færre og større fartøy og negative endringer for kystsamfunnene

Hvordan påvirker kritikken fra Riksrevisjonen arbeidet med kvotemeldinga?

 Vi vil vurdere om noen av anbefalingene skal behandles i kvotemeldinga. Men, det betyr at det er flere måter å svare ut dette på, for de har ikke påpekt kun en ting.

Lokal verdiskaping

Hva gjør regjeringa ellers for å rette opp skeivhetene i fiskerinæringa?

Kvotemeldinga er det viktigste. Men som sagt, har vi fått et bearbeidingsutvalg der det er mange gode forslag. Jeg er sikkert på at mange av de forslagene kan være spennende å gå videre med, sier Skjæran.

Han sier det må skapes større ringvirkninger lokalt av ressursene.

Selskapene som får lov å høste av fellesskapet sine ressurser, må legge mer igjen lokalt av arbeidsplasser, verdiskaping og i kommunekassa.

Er mangfold viktigere enn lønnsomhet?

– Det er lønnsomt å bygge sterke lokalsamfunn, og det er også lønnsomt for nasjonen. Vår distriktspolitikk har et element i seg som handler om rettferdighet. Men for en nasjon som bygger så mye av vår velferd og velstand på at vi er en naturressursnasjon -  og når vi skal høste bærekraftig av naturressursene i framtiden, sier det seg selv at det gjøres bedre om man har sterke, gode lokalsamfunn der naturressursene finne, avslutter fiskeriminister Bjørnar Selnes Skjæran (A).

Om kvotemeldinga.

  • Kvotesystemet handler om regler for hvem som kan fiske, hvor mye - og hvordan.
  • Reglene gjelder for alt fra de minste sjarkene til de største trålerne, og er med på å bestemme hvordan fisken kan høstes og hvordan kvoter fordeles.
  • Innad i næringa og blant politiske partier har det vært delte meninger om hvorvidt det trengs en ny kvotemelding.
  • Den nåværende stortingsmeldinga om kvotesystemet ble lansert av den forrige regjeringen og vedtatt før sommeren 2020.

Les også:

Nøkkelord