Fiskere er bekymret for økt aktivitet fra romfartsindustri

Utsikt over Oksebåsen, hvor Andøya Space Center ligger. Foto: Hoyd / Wikimedia Commons.
Utsikt over Oksebåsen på Andøya i Nordland, hvor Andøya Space Center ligger. (Foto: Hoyd / Wikimedia Commons).

Andøya Space sine aktiviteter utfordrer i stadig større grad fiskerinæringa utenfor Andøya, mener fisker Yngve Larsen. Konsernsjef Ketil Olsen sier de er beredt på mer dialog for å få til løsninger.

 Vi fiskere ønsker også utvikling i Andøy kommune. Men det må ikke gå på bekostning av det vi allerede har av næring, sier sjarkfisker og leder i Andøy Fiskarlag, Yngve Larsen, til High North News. 

Andøya flystasjon legges ned, og det satses for fullt på Andøya Space i kommunen lengst nord i Vesterålen. Romfartsbedriften kan tilby en rekke nye arbeidsplasser og aktivitet i kommunen i årene som kommer. Samtidig frykter fiskerinæringa i området at den stadig økende aktiviteten legger press på fiskeriet som foregår i de verdifulle fiskefeltene utenfor øya. 

Andøya Space har hatt base i kommunen i flere tiår og har skutt opp forskningsraketter siden 1962. Selv om akkurat disse forstyrrer marginalt i dag, forteller Larsen at det er summen av aktiviteter som fiskerinæringa ser på som utfordrende.

Ifølge han er det særlig selskapets forsvarsrelaterte aktivitet, som testing av våpensystemer, som utgjør en stadig større utfordring for fiskerne.

Arealkonflikt

Yngve Larsen er styreleder i Andøy Fiskarlag. Han er også styremedlem i Nordland Fylkes Fiskarlag. (Foto: Fiskarlaget). 

I havområdene Larsen snakker om driver datterselskapet Andøya Space Defence blant annet med testing av våpensystemer. De gjennomfører en rekke prosjekter årlig innen test og ordinære øvelser i samarbeid med både norske og allierte militære avdelinger og forsvarsindustri.

I selskapets årsrapport for 2020 står det at selskapet utførte fire større aktiviteter med både norsk industri og et par allierte.

– Det blir som et internasjonalt øvingsområde, midt i det som kanskje er Norges beste fiskefelt. Det er vanvittig, mener Larsen i Andøy Fiskarlag.  

Fiskerne motter varslinger fra Andøya Space om oppskytinger. Testing av våpen, som missiler, krever nødvendigvis store sikkerhetsområder som fra tid til annen legger beslag på store havområder og fører til stopp eller utsettelse av fisket. 

– Vi ser også at Forsvaret bruker disse områdene i økende grad på en måte vi ikke er vant til. Kystvakta bruker fjordene til skyteøvelser. Det handler ikke bare om arealkonflikt. Vi er dessuten redd for at marineøvelser og bruk av elektronisk utstyr har en skremmeeffekt på fisken, legger han til. 

– Her er en sum av aktiviteter som gjør at man begynner å frykte for hele fiskerinæringa si framtid i Andøy, sier den lokale fiskerlagslederen. 

Hvordan da?

– Tilgangen på fisk er én sak, men man skal også ha et kompetansemiljø som kan utnytte fisken og investere. På Andenes finnes det to fiskekjøpere, hvor den ene bare har tidvis åpent og den andre vurderer kjøpestopp noen uker på sommeren. Det er klart at jo mer vi blir fortrengt, jo mindre fisk kommer vi på land med. Det gjør det mindre attraktivt for fiskekjøpere å være basert her. Men det er så vidt man hører de lokale politikerne snakke om fiskeri i dag. Fokuset ligger på Andøya Space, hevder Larsen. 

Behovet for tettere koordinering er åpenbar.
Ketil Olsen, konsernsjef i Andøya Space AS.
Selskapets nye etablering Andøya Spaceport fikk 365 millioner kroner fra regjeringen høsten 2021. Andøya Space er 90 prosent eid av Nærings- og fiskeridepartementet. De resterende 10 prosentene er eid av Kongsberg Defence and Aerospace. (Foto: Norconsult).

På vestsiden av øya, ikke så langt fra fiskeværet Nordmela, er datterselskapet Andøya Spaceport i gang med å etablere en oppskytningsbase for småsatellitter. 

– Vi frykter at det i tillegg til oppskyting av satellitter blir betydelig mer våpentesting i dette området. Andøya Space er tross alt en kommersiell bedrift og har som mål å tjene mest mulig. Men veksten går på bekostning av fiskeriaktiviteten, sier Larsen og legger til: 

– Hvis vi i det hele tatt skal ha et grunnlag for et slags samarbeid og sameksistens, kan ikke Andøya Space forvente å vokse uhemmet samtidig som at fiskerinæringa skal avfinne seg med det. 

En krevende balansegang

Konsernsjef Ketil Olsen i Andøya Space. Han overtok stillingen i oktober i år etter Odd Rober Enoksen som nå er forsvarsminister. (Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvaret).

Konsernsjef Ketil Olsen i Andøya Space understreker overfor High North News at felles bruk av havområdene har vært og er en krevende balansegang. 

– For meg er det viktig at vi passer inn i nærmiljøet og at vi kan ha felles respekt for ulike næringer med ulike behov. Vi har prøvd å holde kontakt gjennom folkemøte og informasjonsmøter slik at vi kan informere lokalbefolkningen, blant annet om planene for satellittoppskytinger, sier han.

Olsen forklarer at samfunnsmandatet deres handler om å legge forholdene til rette for at næringsliv, forskning og forvaltning har tilgang og områder for teknologitesting og naturvitenskapelig forskning. Det gjelder også for Forsvaret når de ønsker å teste sine systemer.

Konsernsjefen er imidlertid klar på at det har vært en økning av forsvarsrelatert aktivitet i de senere årene og at forsvaret har vært mer interessert i å bruke områdene. 

– Endringen i sikkerhetssituasjonen rundt oss gjør at det er høyst aktuelt. Det er både brukere og produsenter fra forsvarssektoren som er hos oss.

– Samtidig jobber vi med å korte ned tiden vi aktivt bruker i områdene under kampanjer [aktiviteter, journ. anm.], slik at det i mindre grad påvirker fiskeri. Vi gjør noen tiltak på dette i forbindelse med blant annet vinterfisket. Vi prøver å legge denne typen aktivitet til nattestid og vi jobber med å bli bedre på varsling, for eksempel gjennom en ny, gratis sms-tjeneste vi har lansert. Vi forsøker også å finne områder for vår aktivitet der hvor det ikke foregår fiske, forklarer konsernsjefen. 

Mener plan mangler

I oktober fikk Andøya Spaceport til sammen 365 millioner kroner fra regjeringen for å bygge den nevnte oppskytningsbasen i Børvågen. 

En av betingelsene for tilskuddet var at selskapet må legge frem en plan "som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte. I arbeidet med planen skal relevante næringsaktører konsulteres, blant annet Norges Fiskarlag," ifølge regjeringen. 

– Vi stiller krav om at Andøya Space Center i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya, sa daværende næringsminister Iselin Nybø (V).

Larsen mener partene ikke har klart å bli enige om en plan. 

Etablerte koordineringsforum

– Behovet for tettere koordinering er åpenbar, understreker Olsen i Andøya Space.

Han forklarer at det i 2019 ble etablert et koordineringsforum for partene som også inkluderte marinen og kystvakten, og at det var gjennom disse møtene at man hadde en plan for hvordan man kunne ha dialog og sameksistens mellom næringene.

– Vi har tidligere holdt kvartalsvise møter, men vi har ikke fått til å etablere et felles akseptert koordineringsforum slik vi ønsket. Da fiskerlaget trakk seg ut av møtene i september i år, har det vært vanskelig å holde dialogen, sier Olsen og legger til:

– Jeg vil prøve å finne andre løsninger slik at vi opprettholder denne planen. Vi ønsker dialog. Det er ikke noe tvil om det. Vi er alle nødt til å komme tilbake til bordet. Men jeg tar til etterretning at styrelederen er misfornøyd. Dersom vi setter oss sammen igjen, kan vi begynne se på hvordan vi kan finne bedre metoder. Slik det er nå, er det ingen av oss som får uttrykt overfor den andre hvordan vi tror dette kan bli bedre.

Olsen legger til at han etter bare noen dager i sin nye stilling tok kontakt med Norges Fiskarlag sentralt for å formidle at han var interessert i å få på plass en dialog igjen med de aktuelle fiskeriaktørene, blant annet i spørsmål rundt Andøya Spaceport. Videre tok han i november kontakt med Yngve Larsen i Andøy Fiskarlag. 

Vi har hørt på hva de sier i møtene vi har hatt med selskapet i over ti år.
Yngve Larsen, styreleder i Andøy Fiskarlag.

Ikke fornøyd med dialogen

Larsen i Andøy Fiskarlag legger til at det lokale fiskerlaget foreslo å utvide de årlige møtene til å inkludere alle aktører med aktivitet i området, deriblant Forsvaret. Intensjonen var å sette seg ned for å lage et tidshjul for når de forskjellige tingene skulle foregå for å få en slags kontinuitet og planIegge.

– I disse møtene ble vi redusert til kun tilhørere og hadde ikke noe som helst innflytelse. Det så vi ikke som formålstjenlig, så i sommer trakk vi oss fra disse møtene, sier han. 

– Vi har hørt på hva de sier i møtene vi har hatt med selskapet i over ti år. Vi føler vi ikke blir hørt. 

Venter møte

Stine Akselsen er direktør for industri og handel i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. (Foto: Sjømat Norge). 

Saken om arealkonflikt har fått støtte fra flere hold i Fiskarlaget, forteller Larsen. Det er ikke bare den kystnære flåten som blir berørt. Om høsten er det et stort sildefiske i området. Fiskebåt [tidligere Fiskebåtredernes Forbund, journ.anm.] har også engasjert seg, sammen med Andøy Fiskarlag, Norges Fiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag, og Sjømat Norge på møter med Andøya Space de siste årene. 

– De er akkurat like kritiske som vi er. Vi har stor støtte i alle flåtegruppene, sier han. 

Som Bladet Vesterålen har omtalt, har Sjømat Norge og Fiskarlaget nylig bedt om et møte med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet om Andøya Space og deres aktiviteter. Til High North News sier direktør for industri og handel Stine Akselsen i Sjømat Norge at de foreløpig ikke har fått en tilbakemelding om møtet.  

 Fisken har vært utenfor her i tusener av år. Jeg tror ikke vi kommer til å drive med rakett- og missiloppskyting like lenge som vi har drevet med fiske her, avslutter Larsen. 

Also read

Nøkkelord