Finnmarksflyplasser unngår nedleggelse

Berlevåg lufthavn, på Varangerhalvøya i Finnmark, trekkes fram som en av flyplassene på kortbanenettet som mottar høy statlig støtte pr. passasjer, men hvor det ikke finnes andre og realistiske reisealternativer – særlig vinterstid. (Foto: Wikimedia Commons)
– Avinor har kommet frem til at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den følgende 4-årsperioden, sier konserndirektør for strategi i Avinor, Jon Sjølander.

- Avinor har kommet frem til at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den følgende 4-årsperioden, sier konserndirektør for strategi i Avinor, Jon Sjølander. 

Med det er lufthavnene i Finnmark «berget» fram til 2019.

En fersk analyse av totalt 17 lokale lufthavner, på det såkalte «kortbanenettet», viser imidlertid at det må iverksettes omstillingstak på flere lufthavner. Det mener Avinor, som i går ettermiddag presenterte sine anbefalinger, i gjennomgangen de har foretatt på oppdrag for Samferdselsdepartementet.

Analysen utgjør en del av grunnlaget for Nasjonal Transportplan (NTP) i perioden 2018-2027.

Gjennomgangen av lufthavnsystemet er gjort på basis av kriterier for transportstandard, herunder reisetider til alternativ flyplass og omfanget av statlig støtte, skriver Avinor i en pressemelding.

Flere lufthavner er kandidater for særskilte omstillingstiltak. Enten fordi de mottar svært høy statlig støtte, eller at man i regionen ikke vil oppleve en stor svekkelse av transportstandarden ved en eventuell nedleggelse.


Finnes ikke realistiske alternativer

I analysen fra Avinor trekkes det fram at lufthavnene i Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, Mehamn og Hasvik mottar høy statlig støtte pr. passasjer, men at det på disse stedene ikke finnes realistiske alternativer til luftfart, spesielt ikke på vinteren.

Vardø lufthavn trekkes – sammen med Sandane lufthavn – også frem som en lufthavn som har et høyt statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved en nedleggelse.

Sørkjosen har, i likhet med Namsos og Røros i Trøndelag, et noe lavere statlig tilskudd. Her vil passasjerulempene ved en eventuell nedleggelse bli relativt lave, ifølge Avinor.

I analysen konkluderer de med at de øvrige lufthavnene vil få svært store passasjerulemper i forhold til de statlige innsparingene ved nedleggelse.


- Alle må redusere

- Det er nødvendig å redusere kostnadene på alle lokale lufthavner. Målsettingen er en samlet reduksjon av kostnader på 100-150 millioner kroner innen 2019. Et sentralt virkemiddel for å oppnå dette er selskapets pågående moderniseringsprogram. Avinor vil også søke samordning med FOT-anbudene (statlige kjøp av flyruter, journ.anm.) ambulansetjenesten og in-/outsourcing av tjenestene på lufthavnen, sier Sjølander.

Han er klar på at lufthavnene må omstilles i henhold til samfunnsutviklingen og behovet for effektivisering, slik at videre drift forsvares. 

- Særlig viktig er utvikling i bosetting, næringsliv og vegstandard, sier konserndirektøren for strategi.

Om fire år, i 2019, skal erfaringene og resultatene fra omstillingstiltakene danne utgangspunktet for en ny vurdering, melder Avinor.

Lufthavnene i Nordland er ikke vurdert i denne omgang, da analyser og vurderinger er igangsatt gjennom tidligere NTP-prosesser og særskilte politiske vedtak.

 

Ny anbudskonkurranse 

Det aller meste av flytrafikken i Norge drives kommersielt, men for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt. Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

I Finnmark er følgende ruteområder omfattet av ordningen med statlig kjøp:

  • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
  • Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v. og Sørkjosen – Tromsø v.v.
  • Lakselv – Tromsø v.v.

Kontraktene på ruteområdene ovenfor gjelder til 31.mars 2017.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å lyse ut en ny anbudskonkurranse for flyrutene i Nord-Norge i løpet av våren 2016. En høring vil gjennomføres i løpet av inneværende år, og en ny kontraktsperiode vil gjelder fra 1.april 2017. Denne tidsplanen kan imidlertid endres, ifølge departementet.

Les også: 

Skjebnedag for flyplasser i nord

- Luftfart er avgjørende i nord

Tags