Feige politikere gir dårlig kommuneøkonomi

Det er Svolværforfatteren Lena Amalie Hamnes, som har skrevet kronikken "Sjøslag om fiskemilliardene", som har regnet på trålrederiets inntjening de siste tre årene.

Mer gjeld, lavere fond og dårligere resultat enn resten av landet. Det er utfordrende å være kommune i Nord-Norge.     

Hos Fylkesmannen i de tre nordligste fylkene sitter man nå og går gjennom budsjettene som er vedtatt i de respektive kommunene.   Hos Fylkesmannen i Finnmark oppsummerer seniorrådgiver Espen Larsen kommuneøkonomien i fylket slik:

- Det er svakere regnskapsresultater enn resten av landet, lavere fond, og høyere lånegjeld. Det er flere indikatorer på at det står dårligere til i Finnmark enn resten av landet, sier Larsen.  

Dyre tjenester

Situasjonen i Troms og Nordland samsvarer i stor grad med Finnmark. En grunnleggende utfordring for mange kommuner er demografi. Flere små- og utkantkommuner får stadig færre innbyggere i arbeidsfør alder, antall skolebarn går ned og antallet eldre øker. Det blir dyrere å opprettholde det samme tjenestenivået når ikke inntektene vokser i takt med utgiftene.

- Kommunene her har mer ufordelaktig demografi enn landsgjennomsnittet. Det gjør at overføringene fra staten blir mindre, sier økonomirådgiver Asle Tjeldflåt hos Fylkesmannen i Troms. 

I tillegg har mange av kommunene i Troms høy lånegjeld, det gjør dem mer sårbare for renteøkninger. 

- Ambisjonene er i mange tilfeller høyere enn hva de økonomiske rammene åpner for, sier Tjeldflåt.  

 

Høyere inntekter

Samtidig har kommunene i Nord-Norge høyere inntekter enn de fleste andre kommuner i landet, på grunn av regionalpolitiske tilskudd og skjønnsmidler. 

Stram økonomi bidrar til å trigge de vanskelige sakene som for eksempel skolestruktur.  

- Dette er vanskelige saker for politikerne, sier Tjeldflåt, som peker på nettopp vegring mot upopulære kutt som en av utfordringene i kommuneøkonomien. 

- I noen kommuner er det et problem med for dårlig økonomistyringskompetanse, og politisk mangler det en felles forståelse for den økonomiske situasjonen til kommunen. Et enda større problem er at jo lenger tid som går uten at det tas tak i situasjonen, jo vanskeligere blir det å rette opp en tiltagende økonomisk ubalanse, påpeker Tjeldflåt.

 

Robek

I Finnmark og Troms står tre kommuner på Robeklista, og i Nordland er ti kommuner inne i registeret.

Nye nordlandskommuner av året er Vestvågøy og Ballangen, mens Andøy, Øksnes og Lødingen er gått ut.

 

- 21 av de 44 kommunene i Nordland har mindre enn 2500 innbyggere, og dette er tilfelle også for de fleste av kommunene som nå er i Robeklista, sier Jan-Günter Myrvang hos Fylkesmannen i Nordland. 

For de langt fleste robeklistede kommunene fra Nordland er småkommuner med færre enn 2500 innbyggere. 

- En spesiell situasjon er det for "terrakommunene" Hattfjelldal, Hemnes og Narvik. Hadde ikke disse kommunene blitt påført så store finansielle tap ville de sannsynligvis ikke vært på robeklista, sier Myrvang. 

 

Dårligere enn resten av landet 

Ser man på tallene i Kostradatabasen er det gjennomgående at også nordlandskommunene har et høyere kostnadsnivå enn landsgjennomsnittet og den kostragruppen de tilhører.

 

- Vi ser på kostratallene, men det er sammenhengen mellom tallene som betyr noe. Det er ikke nok å se på lånegjeld, resultat og fond alene. Man må også se på investeringstakten. I en kommune er det av stor verdi å ha oppgraderte bygg, så man må se på hva lånet er brukt til, sier Myrvang. 

Han er langt mer opptatt av om kommunene klarer å ta tak i egen situasjon eller ikke.  

- Siden kommuneloven har et ufravikelig krav til at kommunene skal ha økonomien i balanse, er det sentralt at kommunene effektivt og hurtig retter opp en økonomi som er i ubalanse, sier han. 

Hver kommune har forskjellig utgangspunkt og forskjellige utfordringer.

- Våre anbefalinger og konklusjoner om den enkelte kommunes økonomiske stilling og status er alltid bygd på en helhetlig vurdering hvor alle sider er tatt i betraktning, avslutter han. 

Kommuner som er på den såkalte Robeklista har to begrensninger: 

De kan ikke ta opp lån eller inngå leie/leasekontrakter uten godkjenning fra Fylkesmannen. 

Fylkesmannen foretar lovlighetskontroll av alle budsjettene som vedtas. 

Nordland

Narvik, Hattfjeldal, Hemnes, Hamarøy, Ballangen, Røst, Flakstad, Vestvågøy, Bø, Moskenes

Troms

Torsken, Storfjord, Nordreisa

Finnmark

Kautokeino, Karasjok, Gamvik

Nøkkelord