ESA og arbeidsgiveravgiften

Regjeringen sendte 13. mars sitt forslag til ny ordning med redusert arbeidsgiveravgift til EFTAs overvåkningsorgan ESA for godkjenning. La meg kort forklare prosessen og hva som er ESAs rolle.

Regelverket for offentlig støtte er felles for hele EØS, og praktiseres på samme måte av Europakommisjonen for EU og av ESA for EFTA-landene.

Den differensierte arbeidsgiveravgiften i Norge er en støtteordning som skal vurderes etter de nye retningslinjene for regionalstøtte. Disse ble vedtatt av Europakommisjonen sommeren 2013 og av ESA 23. oktober. Retningslinjene er ikke en godkjenning av konkrete støtteordninger, men sier noe om hvordan ESA vil vurdere slike ordninger i lys av EØS-avtalen.

De nye retningslinjene for regionalstøtte gjelder fra 1. juli 2014, og innebærer enkelte endringer i hvilke sektorer som kan motta støtte. ESA har nettopp mottatt norske myndigheters forslag til hvordan ordningen med redusert arbeidsgiveravgift skal se ut fra 1. juli.

ESA har ennå ikke tatt en beslutning om hvorvidt forslaget er i samsvar med reglene i EØS-avtalen.Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: