Endelig løsning på selkrangelen med EU

EUs selforordning er i strid med WTO-reglene. 

I går slo WTOs ankeorgan fast at vilkårene EU iverksatte i 2010 for handel med selprodukter i EU ikke er i tråd med WTO-reglene. 

- Vi er fornøyd med at ankeorganet har konkludert med at EUs regler for handel med selprodukter er i strid med WTO-regelverkets grunnprinsipper om ikke-diskriminering, selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle anførsler for øvrig. Vi er også tilfreds med at ankeorganet har kommet til at unntaket for «offentlig moral» ikke kan anvendes i dette tilfellet, sier utenriksminister Børge Brende. 

EUs selforordning trådte i kraft i august 2010, og setter svært strenge vilkår for handel med selprodukter i EU. Selprodukter som skal omsettes i EU må enten komme fra urfolksfangst eller være biprodukter av naturressursforvaltningsfangst. Forordningen har stanset all norsk eksport av selprodukter til EU, blant annet omega-3-oljer og selskinn. 

Norge og Canada klaget saken inn for WTO, hvor den nå er behandlet i WTOs tvisteløsningspanel og senere ankeorgan. 

Fra norsk side har det hele tiden vært argumentert med at norsk selfangst er forsvarlig forvaltet og basert på biologiske anbefalinger om bærekraftige kvoter samt strenge regler for dyrevelferd. Derfor har det vært viktig å få en objektiv vurdering av om EU-tiltaket er i strid med forpliktelsene EU har i WTO. 

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier i en kommentar at hun forventer at EU nå opphever tiltaket de iverksatte i 2010. 

Ankeorganets rapport kom i går, og WTOs tvisteløsningsorgan har nå 30 dager til å vedta den. Etter et slikt vedtak vil EU få en såkalt gjennomføringsperiode til å fjerne eller endre sitt regelverk. Denne perioden kan maksimalt strekke seg til 15 måneder. 

Dersom Norge og EU ikke blir enige om lengden på gjennomføringsperioden innen 45 dager etter vedtaket vil WTO fastsette hvor lang tid EU har på seg. 

Selsaken skapte trøbbel for EU da de i 2013 ba om fast observatørstatus i Arktisk Råd. Alle de andre søkerne ble godkjente, men selsaken gjorde det vanskelig. Spesielt for Canada, hvor urbefolkningen er hardt rammet økonomisk etter importforbudet i EU.    

EU har derfor ikke status som fast observatør i Arktisk Råd. 

Tags