Direktør i Bodø Næringsforum: – Skulle gjerne ha sett mer fokus på kulturnæringen i nord

Direktør i Bodø Næringsforum Merete Nordheim trekker fram kulturtiltakene som viktige tiltak for vekst og tilflytting til Nord-Norge. Hun skulle gjerne sett flere av dem i regjeringens statsbudsjett for 2021 (Foto: Martin Losvik). 

Direktør i Bodø Næringsforum Merete Nordheim trekker fram flere av regjeringens forslag til statsbudsjett som positive for vekst i nord. Hun vil imidlertid ha mer fokus på kulturtiltak som kan fremme tilflytting og bli-lyst i landsdelen. 

Hva skaper statsbudsjettet 2021 av vekst og tilflytting i Nord-Norge?

Direktør Merete Nordheim i Bodø Næringsforum tar nevnte spørsmål med seg i sin analyse av regjeringens statsbudsjett for det kommende året som ble lagt fram kl. 10 i dag. 

Til High North News sier Nordheim at budsjettet på mange måter bidrar til vekst i nord. 

– Vekst i næring betyr ikke nødvendigvis vekst i antall mennesker. Man må først av alt ha en jobb å komme til. Og det er jo noen tiltak som gjør at det skal bli enklere å omstille seg og enklere å skape næring, for eksempel den nedsatte skatten på arbeidende kapital som foreslås i budsjettet, medfører at det kan skapes mer i nord. 

Infrastruktur i nord

Nordheim legger til at det som har blitt lagt fram om samferdsel er viktig for Nord-Norge. 

– Vi har en eksportrettet næring som er avhengig av at varene kommer raskt ut i markedet. At man nå får en nytt signalsystem på Nordlandsbanen er selvfølgelig viktig bidrag.

Regjeringen foreslår å installere det nye felleseuropeiske signalsystemet ERTMS på Nordlandsbanen gjennom 2021. Systemet skal være tryggere, gir økt punktlighet og på sikt mer kapasitet.

At det settes av midler for å mer gods fra vei til bane er og et type tiltak som er viktig for Nord-Norge, det samme er oppgraderingene og ferdigstillinger av ulike veistrekninger i landsdelen, legger hun til.

– Totalen av dette er viktig for næringslivet, understreker hun. 

Er det som har blitt lagt fram et løft for Nord-Norge?

– Det er jo hovedsak videreføring av den politikken som har vært og ferdigstilling av mange påbegyne prosjekter. Det settes av en del penger til næringsrettet forskning og Nord universitet. Økt fokus og tildelinger til Nord universitet er bra for både Nordland og for Nord-Norge.

Nordheim trekker blant annet fram midlene for å ferdigstille forprosjektet til "Blått bygg". 

Regjeringen foreslår 15,5 millioner kroner for å ferdigstille forprosjekt til Blått bygg ved Nord universitet. Byggeprosjektet er et bidrag til regjeringens satsing på hav og helse, og vil styrke den marine- og helsevitenskapelige kompetansen i Nord-Norge. 

Ingen ilandføring av olje

– Overfor Nord-Norge sin del er jeg kanskje mest av alt skuffet over at det ikke blir ilandføring av olje i Veidnes i Nordkapp kommune Beskjeden er at man ikke kan regne det hjem, men det handler i prinsippet om prioriteringer. Det er mye som enkeltvis ikke kan regnes lønnsomt som konkrete prosjekter, men det er  ringvirkningene av de ulike prosjektene innenfor ulike typer næringer som vil ha stor betydning. Jeg skulle gjerne ha sett det skje i Finnmark. 

Likevel er et av de positive tiltakene at regjeringen ønsker å legge til rette for bruk av hydrogen, sier hun. 

– Det er positivt for Salten og Glomfjord i Meløy, som kan bli en stor næringsdriver i regionen gjennom bedriften Glomfjord Hydrogen. 

Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner kroner for å følge opp regjeringens hydrogenstrategi. "Regjeringen ønsker å prioritere områder der det ligger til rette for utvikling og bruk av hydrogen som energibærer i flere sektorer og bruksområder," i følge proposisjonen for Olje- og energidepartementet. 

Kultur og bo-lyst

Hva mener du statsbudsjettet skaper av vekst når det gjelder tilflytting? 

– Den utløsende faktoren for tilflytting er først og fremst en jobb, men det som avgjør om du blir handler om så mye annet. Det handler om hvordan du finner deg til rette, og om din deltakelse i lokalsamfunnet gjennom idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter. Et bredt og åpent lokalsamfunn skaper trivsel. 

Nordheim trekker fram at det har blitt satt av ekstra penger til ulike kulturuttrykk i Nord-Norge, og er blant annet positiv til at filhamornien [Arktis Filharmoni, journ.anm.] har fått i overkant av en halv million ekstra. 

– Det er klart at den type tiltak er med på å skape felles opplevelser, og felles opplevelser det skaper bo-lyst, og tilslutt bli-lyst. Så kultur er en kjempeviktig del av det å skape tilvekst av folk. Og kultur er jo både idrett, lokalsamfunn og de kulturelle uttrykkene.

Direktøren skulle gjerne ha sett enda mer fokus på kulturnæringen i nord.

– Det er så viktig for trivsel i landsdelen. Det kreative er viktige i alt næringsliv. Jeg mener rekruttering og kultur henger veldig tett sammen.

 

 

Les også

Nøkkelord