Den økonomiske situasjonen for små bedrifter i Norrbotten skiller seg ut i Sverige

Luleå havn
Luleå er den største byen i Norrbotten. Både i Luleå og i resten av Norrbotten foregår det for tiden en storstilt grønn omstilling av industrien. (Foto: Peter Rosén).

Norrbotten var det fylket i Sverige som hadde størst andel foretak med økt omsetning i løpet av det siste året. Norrbottens små bedrifter har også landets mest positive, økonomiske framtidsutsikter. 

English version.

Småbedriftene i Norrbotten har de mest positive, økonomiske framtidsutsiktene i Sverige. 

Det kommer fram i Småföretagsbarometeret 2023.

Ifølge rapporten har den økonomiske situasjonen for småbedrifter i Sveriges nordligste fylke, Norrbotten, blitt styrket ytterligere etter fjorårets oppgang. Norrbotten er det fylket som kan vise til den sterkeste konjunkturen i landet i løpet av de siste tolv månedene. 

Selv om fylkets bedrifter regner med en noe svakere utvikling over det neste året, er framtidsutsiktene de mest ekspansive blant fylkene i Sverige. 

Syv av ti foretak i Norrbotten (71 prosent) ser gode ekspansjonsmuligheter, hvilket er størst i landet. Like bak ligger fylkene Uppsala og Jönköping. Mest optimistisk er Norrbottens bedrifter innen service, 73 prosent, mot 68 prosent innenfor industrien.

Økt omsetning i Norrbotten

Videre meldes det om at sysselsettingsveksten blant Norrbotten-bedriftene fortsatt er sterk, men denne har også avtatt etter fjorårets sterke oppgang. 

Til tross for en noe usikker økonomisk situasjon, hindrer dette ikke småbedriftene fra å øke antall ansatte i det kommende året, står det i rapporten. 

Når det gjelder omsetning er Norrbotten det fylket i Sverige som hadde størst andel små bedrifter med økt omsetning under det siste året. Forventningene for det kommende året er lavere omsetningsvekst, men sammenlignet med andre fylker er det en større andel foretak som regner med en økt omsetning i Norrbotten. 

Lønnsomheten blant fylkets bedrifter har imidlertid ikke blitt forbedret seg i stor grad, til tross for omsetningvekst. "I stedet forsetter bedriftenes syn på lønnsomheten å være lav, men ikke like lav som i resten av landet som helhet, der lønnsomheten oppleves som den laveste siden 90-tallskrisen", ifølge rapporten.

Mangler arbeidskraft

Det største hinderet for vekst, ifølge rapportene fra små bedrifter i Norrbotten, er mangelen på egnet arbeidskraft. Mangelen på arbeidskraft er utbredt og omfatter både industri og tjenesteproduserende bedrifter. Svak etterspørsel har seilt opp som det nest største hinderet for vekst, men er ikke like utbredt som i resten av landet.

Småföretagsbarometeret er en økonomisk undersøkelse som viser hvordan Sveriges små bedrifter oppfatter den økonomiske situasjonen og deres forventninger til utviklingen de nærmeste 12 månedene. Grunnlaget består av intervjuer med gründere som har minimum én og maksimalt 49 ansatte.

Fakta om næringslivet i Norrbotten fylke

Region Norrbotten er landets syvende minst befolkede region og har den fjerde høyeste medianinntekten. Arbeidsledigheten er den nest eller fjerde laveste avhengig av kilden.

Befolkningsveksten har har vært den tredje laveste de siste tre årene.

Regionen har Luleå som sin største by.

Litt færre innbyggere i Norrbotten jobber i privat sektor enn i landet som helhet, der fylkets fjerde 
største arbeidsgiveren er et statseid foretak. 

Norrbotten står overfor en tranformerende utvikling som i stor grad drives av en industriell overgang til en mer bærekraftig produksjonsmetode. En rekke store industriprosjekter er på gang, mens andre er i oppstartsfasen. I malmfeltene skal to byer flyttes for å muliggjøre fortsatt gruvedrift, noe som skaper arbeidsplasser for fylkets bedrifter som er aktive i byggenæringen.

Det grønne skiftet i Nord-Sverige vil også kreve store mengder strøm. Man ser derfor investeringer i produksjon og distribusjon av strøm. Byggingen av Norrbotniabanen er i gang sørfra for å sikre godstrafikkens behov og samtidig forkorte reisetiden langs kysten.

I Luleå planlegges en stor utvidelse av havnekapasiteten.

Kilde: Småföretagsbarometeret 2023

Nøkkelord