Anbefaler policyendring: Canadas senat erkjenner tidligere tiders ignorering av Arktis

Medlemmer av det canadiske senatets arktiske komite ved The Baker Lake Inukshuk. (Foto: Det canadiske senatet)
Canada har ignorert og oversett sine arktiske regioner i alt for lang tid. Dersom denne regionen ikke blir utviklet i fremtida, vil det ha negative konsekvenser for landet over tid.

Av: Karen Marie Oseland 

Denne direkte konklusjonen kommer fra en studie som en spesialkomité i det canadiske senatet har gjort om Canadas nordområder. Komiteen, som består av ni senatorer, publiserte 11. juni studien ved navn "Northern Lights: A Wake-Up Call for the Future of Canada" [Nordlys: En oppvekker for Canadas fremtid].

Studien er direkte i sin vurdering av at landets nordområder ikke lenger kan ignoreres og argumenterer for at Canadas fremtid avhenger av større investeringer i, samt mer støtte og oppmerksomhet til, landets nordlige regioner.

Hvorfor denne studien nå?

I september 2017 etablerte senatet en spesialkomite for å gjennomføre en studie som skulle undersøke "de betydelige og raske endringene som skjer i Arktis og de konsekvensene disse har for de opprinnelige innbyggerne". Komiteen ble videre bedt om å sørge for anbefalinger til regjeringen angående fremtidig føderal politikk overfor regionen.

Den canadiske regjeringen forsøker å utvikle et nytt politisk rammeverk for sine arktiske områder. Studien har som mål å opplyse dette initiativet gjennom å sørge for en rekke anbefalinger som angår og håndterer flere av spørsmålene som historisk sett har vært oversett av den føderale regjeringen.

Anbefalinger

Studien kom totalt med 30 anbefalinger fordelt på fire temaer.

Temaene er fokusert på de sosiale, kulturelle, økonomiske og globale spørsmålene i regionen. Studien argumenterer spesifikt for at folk i disse regionene er en verdifull ressurs som har potensiale i seg til å drive økonomien i det neste tiåret dersom man investerer tilstrekkelig i dem.

Canadas arktiske områder utgjør 25 prosent av det internasjonale arktiske området, men produksjonen her utgjør mindre enn 2 prosent av hele Arktis’ økonomi.

Historisk mangel på investering i og oppmerksomhet om regionen har ført til at den er alvorlig underutviklet og har stagnerende vekst. Canadas arktiske områder utgjør 25 prosent av det internasjonale arktiske området rent geografisk, men den økonomiske produksjonen her utgjør bare mindre enn 2 prosent av hele Arktis’ økonomi. Det er fortsatt områder i nord hvor folk mangler stabil tilgang på vann, sanitæranlegg, bolig, skoler og helsevesen.

Anbefalingene i rapporten anbefaler å etterstrebe å forandre dette gjennom å beskrive i detalj hvordan den føderale regjeringen kan forbedre sitt engasjement og sine investeringer i regionen. Studien anbefaler ikke en ovenfra-og-ned-tilnærming til en fremtidig nordområdepolitikk. I stedet anbefaler den hele veien behovet for samarbeid med lokale myndigheter og urbefolkningen, så vel som store regionale organisasjoner som Arktisk råd.

Hva gjelder urbefolkningen understreker studien viktigheten av urbefolkningssamfunnene i Nord. Urbefolkninger og urbefolkningssamfunn utgjør mer enn halvparten av befolkningen i regionen, og kunnskapen og tradisjonene de har kan bidra til å opprettholde miljøet i området, forbedre økonomien og hjelpe vitenskapelig forskning. Hvis nordområdene skal nå sitt fulle potensiale, må det være et større og mer vedvarende fokus på å investere i dem.

Ungdommen i området spiller også en viktig rolle i den fremtidige utviklingen, ettersom studien bemerker at befolkningen i området er ung. For å dra fordeler av dette må urbefolknings-ungdom få mer støtte så de kan håndtere de raske sosiale og økonomiske endringene som skjer i regionen. Ungdommene anses for å være et av de største fortrinnene i canadisk Arktis når det skal responderes på at miljøet forandrer seg. Men den eneste konstante faktoren per i dag er dårlig kvalitet på utdanning.

Ungdommene anses for å være et av de største fortrinnene i canadisk Arktis når det skal responderes på at miljøet forandrer seg

Komiteen anbefaler tre måter å håndtere denne utfordringen på: 1) øke finansieringen av grunnleggende voksenopplæring, 2) forsikre seg om at studenter kan studere på sitt morsmål, og 3) støtte regjeringen i Nunavuts initiativ til å etablere et universitet i det østlige arktiske området i Canada.

Perspektiver som mangler

Selv om studien var omfattende og mange grupper hadde mulighet til å bidra med sin stemme til det endelige produktet, var det mange andre som ikke fikk det. Flere lokale urbefolkningsmyndigheter, ungdomsorganisasjoner og kvinneorganisasjoner fikk ikke mulighet til å bli intervjuet på grunn av at studien hadde en begrenset tidsramme å forholde seg til. Studien erkjenner denne svikten, men kommer ikke med noen anbefalinger for hvordan dette kan korrigeres i fremtiden. Selv om dette ikke undergraver det faktum at studien er viktig, er mye av fokuset i studien på ungdom og urbefolkningsspørsmål. Input fra disse gruppene vil fortsatt være viktige for regionens fremtid, som nevnt flere ganger i rapporten.

Mot fremtiden

Canadas fremtid ligger i nord, og studien forsøker å finne en vei forbi tidligere tiders neglisjering gjennom å foreslå målbare løsninger på mange av temaene som er aktuelle i Canadas nordområder i dag. Det kan ses på som et viktig første skritt i prosessen med å erkjenne hvor viktig området er og i å støtte menneskene som bor der.

Nå gjenstår det å se hvorvidt noen av de politiske anbefalingene vil bli inkludert i [den canadiske] regjeringens nordområdestrategi og fremtidsplaner for området.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: