Canada får strykkarakter for behandling av urbefolkning

Canada bør snarest løse boligproblemene for urfolk, spesielt for Inuittene i nord, mener FN. Foto: Wikimedia-Commons.

Canadas forhold til egen urbefolkning får fremdeles slett karakter fra FNs observatør for urfolkssaker, James Ayana, skriver The Arctic Journal. Trass i visse fremskritt gjenstår skremmende mange oppgaver.

Ifølge FNs observatør bør regjeringen i Ottawa snarest sette i gang en landsomfattende og grundig undersøkelse omkring det store antallet saker med savnede og/eller drepte kvinner og barn av urbefolkningsgrupper. Dette bør organiseres i samarbeid med urfolksgrupperingene, skriver Ayana.

Boliger

Videre anbefaler FN at Canada umiddelbart tar tak i den eksisterende boligkrisen for urfolk, både innenfor og utenfor etablerte reservater. Spesielt, og som hastesak, bør regjeringen samarbeide med inuittbefolkningen for å fremskaffe rimelige, bærekraftige og et tilstrekkelig antall boliger i nordområdene.

Boligene bør designes og bygges i tråd med, eller tilpasset, regionens miljø, klima og kultur, heter det i rapporten.

Selvstyre

I tillegg anbefaler rapporten sterkt at alle eksisterende hindre for å etablere selvstyre for urfolk må fjernes, og at det iverksettes effektive tiltak for å bygge opp urfolks muligheter og kapasitet for slikt selvstyre.

«Canada må fortsette å engasjere seg i, og finansiere, meningsfulle forhandlinger for overføring av selvstyreansvar til urbefolkningens regjeringer (First Nations, Inuit og Métis), i tillegg til å sørge for tilstrekkelig finansiering av utvikling og drift av selvstyreinstitusjoner.

Dyp mistillit

James Ayana, som underviser i jus i USA, medgir at ikke alt er helsvart, eller negativt. Både sentrale og regionale myndigheter har gjort en betydelig innsats for å kartlegge og forbedre mange forhold for urbefolkningen. De har også tatt tak i flere av spørsmålene som ble reist i forrige tilsvarende rapport, fra 2003.

Men, dette til tross, Canada står overfor skremmende utfordringer. Ifølge rapportør Ayana er forholdet mellom myndighetene og urbefolkningene svært anstrengt, og myndighetenes manglende evne eller vilje til å løse problemer fører til stadig dypere mistillit.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: