Ap vil ha ny kvotemelding

I Aps partiprogram 2021-2025 heter det at Arbeiderpartiet vil "utarbeide en ny kvotemelding som gir forusigbarhet for fiskerinæringen og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten."(Foto: Arbeiderpartiet).

Fiskerne ber om å få en ny kvotemelding og dette er noe vi må ta tak i, sa partileder Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte. 

Under helgas landsmøte vedtok Arbeiderpartiet at de vil utarbeide en ny stortingsmelding for kvotesystemet. 

– Nå har vi fått en kvotemelding etter utrolig mye om og men, og Riksrevisjonens klare kritikk. Jeg opplever, fra fiskernes organisasjoner som Fiskarlaget, at de ber om få en Kvotemelding 2.0. Dette er noe vi må ta tak i. Om det er tid til å ta tak i det før valget er vel tvilsomt, men at vi etter valget må man ta ordentlig tak i det, sa partileder Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse på landsmøtet.  

Stortingsmeldinga om kvotesystemet ble vedtatt for et år siden. Da var det regjeringspartiene og Frp som sikret flertall for at den ble vedtatt, mens de andre opposisjonspartiene foreslo å sende meldinga tilbake til regjeringen i etterkant av funnene i Riksrevisjonens rapport.

I undersøkelsen rettet Riksrevisjonen kritikk mot fiskeripolitikken ført i perioden 2004-2018 og betegnet det som alvorlig at endringene i kvotesystemet har har fått negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn. Undersøkelsen viste at fiskeripolitikken ført har utfordret etablerte fiskeripolitiske prinsipper og at flere av endringene i kvotesystemet ikke har blitt konsekvensutredet. 

Uavklart situasjon for fiskere

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier til High North News at det er flere aspekter i den nåværende kvotemeldinga som de mener skulle vært sett på i større grad og som Fiskarlaget er usikker på konsekvensene av. 

I et vedtak fra Fiskarlagets landsstyre står det at "kvotemeldingen og Stortingets behandling av denne, har satt hele fiskerinæringen i en nærmest umulig situasjon hvor viktige rammebetingelser for framtida fremstår som svært uavklarte."

Videre står det at Stortingsmeldingen "hadde en hel rekke forslag som ingen hadde bedt om og som stort sett ingen så som løsning på et eneste problem. Landsmøtet i Norges Fiskarlag og en samlet næring avviste hele meldingen – den var ingen løsning – den var det nye problemet."

Ingebrigtsen understreker at organisasjonen ikke har behandlet spørsmålet om ny kvotemelding, men sier at det kan være fornuftig dersom det bidrar til svar på uavklarte spørsmål tidligere. 

Kan være bra med ny gjennomgang

– Det kan være bra at ting gjennomgås på nytt. Bakdelen er tidsaspektet og at fiskerne ikke får de svarene de trenger for å ta sine avveininger i forhold til hvordan framtida skal være. Det har tatt flere år med den kvotemeldinga som allerede foreligger og som vi må jobbe ut i fra nå. 

Ifølge Ingebrigtsen handler usikkerhetene rundt eksisterende kvotemelding blant annet om hva en ny gruppeinndeling av kystflåten vil ha å si for flåten. I tråd med regjeringens forslag i kvotemeldingen har Stortinget vedtatt at fartøygruppene i kystfisket skal innrettes etter faktisk lengde, istedenfor hjemmelslenge, som er den opprinnelige lengden båten hadde da fartøyet ble tildelt kvoten.

"Norges Fiskarlag kan ikke akseptere at Stortingets vedtak om overgang til lengste lengde innføres uten at man i tilstrekkelig grad konsekvensutredet hvilken effekt endringen vil ha," heter det i vedtaket fra Fiskarlaget. 

 En annen ting som også bør vektlegges mer, og som vi har vært tydelige på, er hva som forventes av framtidas fiskeflåte i forhold til klima- og miljø spørsmål og alternative energikilder, sier Ingebrigtsen som legger til at også her spiller spørsmål i forhold til lengdegrupper - og grenser inn. 

Fra Arbeiderpartiets partiprogram 2021 - 2025

Arbeiderpartiet vil blant annet følgende:
• Sikre at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven ligger fast og forblir viktige pilarer i norsk fiskeripolitikk.
• Si nei til evigvarende kvoter.
• Videreutvikle en differensiert, spredt og fiskereid fiskeflåte som kan sikre en lønnsom næring.
• Utarbeide en ny kvotemelding som gir forusigbarhet for fiskerinæringen og som sikrer bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten.
• Legge til rette for at alle flåtegrupper reduserer sine utslipp av klimagasser.
• Innføre begrensinger på eierskap i kystfiskeflåten.
• Videreutvikle ordninger som belønner leveranser av fersk fisk til lokale landanlegg.

Nøkkelord