Tidligst ferdigbehandlet ved nyttår

Det at regjeringen har gitt klarsignal for Nussir i Finnmark er på mange måter et startsignal for utvikling av næringen, mener Sandberg.
Miljødirektoratet kan tidligst være ferdig med Nussirbehandlingen ved nyttår.

Miljødirektoratet kan tidligst være ferdig med Nussirbehandlingen ved nyttår. 

I juni sendte direktoratet brev til Nussir ASA hvor de ber om utfyllende informasjon før søknaden kan behandles etter forurensningsloven. 

De ber om at opplysningene sendes så raskt som mulig, og senest innen 20. august. 

Reguleringsplanen

Nussir ASA sendte sin søknad om tillatelse etter Forurensningsloven i oktober 2011, men først i mars i år var reguleringsplanen for området ferdigbehandlet.

- Vi har sittet litt på gjerdet og avventet behandlingen i departementet, sier seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet.

Etter å ha vært innom kommunal- og fylkesmannens behandling var det til slutt kommunal- og moderniseringsdepartementet som sluttbehandlet reguleringsplanen og med det ga klarsignal for videre planer i området. 

Må vite mer

Etter at reguleringsplanen ble godkjent er neste skritt mot oppstart Miljødirektoratets behandling etter Forurensningsloven. Men før de kan starte behandlingen trenger de flere opplysninger. 

- Vi ser at vi trenger noen flere opplysninger for å kunne behandle søknaden, sier Harald Sørby. 

- Hvor lang tid vil det ta å behandle en slik søknad? 

- Noe tid trenger vi, og vi bruker nok i alle fall resten av året på behandlingen, sier Sørby. 

To søknader

Det er ikke ofte det åpnes nye gruver i Norge, men akkurat nå ligger det to saker til behandling i byråkratiet som begge handler om sjødeponi. Miljødirektoratet skal behandle Nussir i Finnmark, og hos Klima- og Miljøverndepartementet ligger Engebøfjellet i Sogn og Fjordane til behandling.

Hovedutfordringen med gruvedrift er de store avgangsmassene. Nussir ASA søker tillatelse til å deponere avgangsmassene i sjøen, men Miljødirektoratet vil gjerne høre mer om alternativet på land.  

Direktoratet trenger mer informasjon om alternativene til sjødeponi, og ber om mer informasjon om de alternative deponiområdene. 

Ber om konkretisering

Søknaden fra Nussir har midlertige planer for mellomlagring og deponering av gråberg, og i søknaden står det at det er overveiende sannsynlig at alt eller deler av dette kan bli solgt eller benyttet til lokale formål på det regulerte området. 

Miljødirektoratet ber om en konkretisering av dette, og at Nussir dokumenterer sannsynligheten for salg og bruk av massene. De må også vurdere og beskrive alternative scenarier for deponering av gråberg. 

I tillegg må Nussir redegjøre for hvilke alternative metoder og teknikker som kan brukes for å redusere behovet for deponering av avgang, for eksempel avfallsreduksjon, gjenbruk og tilbakefylling. 

Miljødirektoratet ønsker også en kartlegging av ålegress. Konsekvensutredningen beskriver ikke om det finnes ålegressenger i Repparfjorden eller ikke, og siden disse er sårbare for partikkelspredning ønsker Miljødirektoratet å vite om dette finnes i området. 

Les hele brevet fra direktoratet til Nussir her. 

 

 

Seksjonleder Harald Sørby i Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: