Kritisk til kvotemelding

Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt.  Pressefoto
Styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt er kritisk til forslaget om statlig kvotebeholdning.

I den såkalte kvotemeldingen som regjeringen la fra fredag ettermiddag legges det opp til en rekke endringen innen norsk fiskeripolitikk.

De største endringene som foreslås for en framtidig fiskeristruktur handler om innretningen på kvotene og hvor fisken som tas opp skal leveres.

Det skal blant annet opprettes en egen markedsplass for omsetting av kvoter. En ny fiskeritillatelse erstatter de gamle konsesjonene og deltakeradgangene.

Styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt er glad for at det endelig er kommet en politisk avklaring rundt rammevilkårene for fiskerinæringen, men er kritisk til forslaget om statlig kvotebeholdning.

- Jeg ønsker tid til å studere helheten før vi tar stilling til de ulike forslagene, men vil allerede nå vil jeg signalisere at Fiskebåt er kritisk til forslaget om en statlig kvotebeholdning. Det er i realiteten en ressursrente som alle regjeringspartiene tidligere har uttalt seg negativt til. Det bryter også med prinsippet om fiskernes rett til å høste fiskeressursene, sier Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt i en pressemelding. 

Ordfører Marianne Bremnes i Harstad mener det er fiskerinæringen som kan havet. Og at det er viktig å få dem inn i beredskapen.
Regjeringen har jobbet i to år med stortingsmeldingen som ble lagt fram fredag. Illustrasjonsfoto: Foto: Redningsselskapet

Hovedtrekk i kvotemeldingen

Det innføres en ny fiskeritillatelse, til erstatning for dagens konsesjoner og deltakeradganger.

Det skal opprettes en markedsplass for utveksling av kvoter.

Det skal opprettes en ordning for utleie av kvoter fra en kvotebeholdning.

Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning.

Pliktsystemet videreføres med noen endringer. Bearbeidingsplikten blir mer fleksibel, men bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 til 75 prosent.

I kystflåten innføres det en gruppeinndeling av fartøy etter faktisk lengde, og grensen på 21 meters fartøylengde i Finnmarksmodellen blir opprettholdt.

Kilde: Regjeringen.no

Berfjord registrerer at meldinga trolig har støtte i stortingsflertallet, og at det inviteres til justeringer og en bredere politisk plattform.

- Det synes jeg er klokt og vil kunne gi grunnlag for nødvendige endringer. Jeg oppfordrer ansvarlige politiske parti å ikke sette seg selv på sidelinjen når rammevilkårene i næringen fastsettes, sier Berfjord i pressemeldingen. 

Fiskebåt vil nå foreta en grundig gjennomgang av Stortingsmeldingen, for deretter å gi våre råd knyttet til de mange forslagene. I den forbindelse må vi også ha helheten for øye.

Regjeringen har jobbet i to år med stortingsmeldingen som ble lagt fram i dag. Nå skal den leses grundig.

- Fiskebåt vil nå foreta en grundig gjennomgang av Stortingsmeldingen, for deretter å gi våre råd knyttet til de mange forslagene. I den forbindelse må vi også ha helheten for øye, sier Berfjord

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: