Konsekvenser for flere rederier med Svalbardfart

Etter at High North News flere ganger har vært i kontakt med Sjøfartsdirektoratet om saken med Henningsen Transport og Guiding på Svalbard, har direktoratet kommet med en redegjørelse om bakgrunnen for utviklingen.

 

Sjøfartsdirektoratets redegjørelse:

I forbindelse med omregistrering av skip eid av Henningsen Transport & Guiding på Svalbard fra NOR til NIS-registeret våren 2014, drøftet Sjøfartsdirektoratet forståelsen av Svalbards status i forbindelse med NIS-lovens fartsområdebestemmelser med Nærings- og fiskeridepartementet. Resultatet av denne drøftelsen ble at departementet, i samråd med Justisdepartementet og Utenriksdepartementet, avgjorde at havner på Svalbard regnes som norske og at skip registrert i NIS dermed er underlagt fartsområdebegrensningene i NIS-loven.

Nærings- og fiskeridepartementet har i et brev til Sjøfartsdirektoratet 12. juni fastholdt sin tolkning. Tolkningen innebærer at noen rederier med NIS-registrerte fartøy har hatt virksomhet på Svalbard som i utgangspunktet ikke er tillatt ut fra fartsområdebegrensningene i NIS-lovens §4. Departementet har i samme brev bedt direktoratet informere disse rederiene om den nye tolkningen av lovverket, samt å «praktisere fortolkningen lempelig inntil den er allment kjent i næringen».

Sjøfartsdirektoratet har begynt arbeidet med identifisere hvilke rederier som har NIS-registrerte fartøy som anløper Svalbard og som kan komme i konflikt med NIS-loven i forhold til tolkningen av Svalbards status som norsk havn. Noen rederier er allerede varslet, men det vil ta noe tid å informere de relevante rederiene. Sjøfartsdirektoratet vil be rederiene vurdere registreringen av sine skip, og er innstilt på en dialog med næringen for å finne gode løsninger. Direktoratet har også startet arbeidet med å gjennomgå regelverket for å identifisere hvor det bør gjøres endringer basert på den nye tolkningen.

 Les HNNs artikler om saken her.

Det nevnte brevet fra Nærings- og fiskeridepartementet til Sjøfartsdirektoratet lyder slik:

 Departementet har forelagt saken for Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet til uttalelse. Begge departementer er samstemte i sin forståelse av bestemmelsens innhold om at fartsområdebegrensningene fastsatt i loven § 4 kommer til anvendelse på Svalbard. Dette innebærer at NIS-registrerte fartøy ikke har anledning til å føre last eller passasjerer mellom norske havner. Etter deres syn er” norske havner” ikke ment som en geografisk avgrensning av hvor loven kommer til anvendelse. Derimot er det en angivelse av fartsbegrensninger for fartøy som er registrert i NIS. Det er derfor ikke nødvendig å fastsette særskilt at norske havner også omfatter havner på Svalbard, jf. Svalbardloven § 2 andre ledd.

Nærings- og fiskeridepartementets vurdering er at loven § 4 må fortolkes i tråd med ovenstående. Etter det vi er kjent med vil dette kunne ha konsekvenser for enkelte skip som allerede er registrert i NIS. Vi ber derfor direktoratet om å informere disse. Samtidig bes direktoratet om å praktisere fortolkningen lempelig inntil den er alminnelig kjent i næringen.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: