Har kommet et godt stykke på veien mot å sikre norske sjøfolk og skip ved en «hard brexit»

Norske skip og sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder dersom Storbritannia forlater EU uten avtale. – Vi vil sikre viktige norske arbeidsplasser og maritim aktivitet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Norske skip og sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder dersom Storbritannia forlater EU uten avtale, opplyser departementet. 

Storbritannia utgjør et betydelig marked for norsk maritim næring. Men frem til nå har det vært uavklart hvordan en eventuell situasjon der Storbritannia forlater EU uten en avtale, en såkalt «hard brexit», løses for den norske shippingnæringen.

Nå foreligger det imidlertid en erklæring fra den britiske regjeringen som skal ivareta norske sjøfolk og maritime interesser på en god måte.

– Storbritannia er blant våre største og viktigste enkeltmarkeder for skipsfartstjenester. Derfor er det svært viktig for regjeringen å sikre stabilitet og forutsigbarhet ved en "no deal". Det har vi fått til nå, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en uttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet

Selv om erklæringene ikke er juridisk bindende, vil de to landene jobbe for å få på plass et varig avtaleverk etter at Storbritannia har gått ut av EU.   

Den norske og britiske regjeringen har hatt tett kontakt og er nå enige om å utveksle gjensidige politiske erklæringer om å videreføre vilkårene for maritim næringsvirksomhet mellom landene. De politiske erklæringene ivaretar sentrale norske maritime interesser i Storbritannia.

Partene erklærer å følge prinsippene om fri og rettferdig markedsadgang for maritime transporttjenester. Skip som er registrert hos den andre parten skal behandles likt som før når de kommer til havnen. Landene er også enige om at ingen av dem kommer til å innføre nye, ensidige tiltak som begrenser dagens frihet til å drive transport i innenriksfart. Landene holder også fast ved forpliktelsene etter ILO-konvensjon 108 om sjømenns identitetskort. Den inneholder blant annet bestemmelser om sjømenns rettigheter ved bytte av mannskap.  


Fakta:

  • Norske skip anløp britiske havner rundt 10 000 ganger i 2017. Det vil si mer enn 13 prosent av alle norske skipsanløp i utlandet i 2017.
  • Offshoreskip sto for om lag halvparten av anløpene i britiske havner.
  • Verdien av norsk maritim tjenesteeksport til Storbritannia samme år var på om lag 12 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 13 prosent av den samlede verdien av norsk eksport av skipsfartstjenester i 2017.

Tags