Ny konvensjon skal holde styr på reinen

Strekningen langs den norsk-finske grensen danner få naturlige hindringer for rein, og det er ikke helt uproblematisk. Uten effektive sperringer kan rein fra de to landene krysse grensen akkurat som de vil.

Strekningen langs den norsk-finske grensen danner få naturlige hindringer for rein, og det er ikke helt uproblematisk. Uten effektive sperringer kan rein fra de to landene krysse grensen akkurat som de vil.

Det skal det nå forhåpentligvis bli en slutt på, hvis det går veien for Landbruks- og matdepartementet. En ny konvensjon om oppføring og vedlikehold av reingjerder – og andre tiltak som kan hindre at rein kommer inn på det andre rikets område – er fremforhandlet, og på høring.

Reindriftssamenes flyttinger mellom årstidsbeitene har pågått i århundrer, og lenge uten hinder av nasjonalstatsgrensene. Etter at Finland kom under russisk herredømme på begynnelsen av 1800-tallet, ble grensen mot Norge stengt i 1852.

Ettersom det i dag er få hindringer for rein på denne strekninger, kan de firbente krysse frem og tilbake som de vil – med de ulemper som det måtte medføre.

Forholdet har vært regulert gjennom ulike konvensjoner, den siste fra 1981.  I fjor høst forhandlet Norge og Finland seg frem til en ny tekst,, og den nye konvensjonen ble i desember signert av den finske jord- og skogbruksministeren, i Karasjok.

Både Norge og Finland har nå forpliktet seg til videre oppfølging frem mot ikrafttredelse, heter det i en pressemelding fra departementet.

Fordi konvensjonen krever lovendring, og innebærer økonomiske utgifter, må Stortinget gi sitt samtykke før en endelige inngåelse av avtalen. Høringsfristen er satt til 16 mars i år. 

Tags