Knallresultat for oppdrettslaks i lukket merd

Brønnbåten MS "Rune Viking" laster laks som har stått i lukkede merder på Norsk Havbrukssenters lokalitet på Toft utenfor Brønnøysund. (Foto: Nordnorsk Kommunikasjon)
Produksjonstiden for laks kan reduseres med minst to måneder med bruk av lukket merd.

Produksjonstiden for laks kan reduseres med minst to måneder med bruk av lukket merd. 

Det er resultatet av et forsøk gjort av  Brønnøybedriften AkvaDesign AS i samarbeid med Veterinærinstituttet og Sinkaberg-Hansen AS. 

Smolt med vekt mellom 90 og 120 gram ble satt i lukkede merder i november ifjor, og har fram til april vokst seg til en vekt mellom 500 og 800 gram. Det er en betydelig bedre vekst enn referansegruppene som sto i ferskvann eller åpne merder i sjø.  

– Dette er et kommersielt gjennombrudd for miljøvennlig teknologi, og kan ha stor betydning for havbruksnæringen framover, sier daglig leder i AkvaDesign AS Anders Næss.


Mer effektiv produksjon

Han sier videre at produksjonstiden nå kan reduseres med minst to måneder, noe som kan gjøre hele verdikjeden i lakseproduksjon mer effektiv. Nå etterlyser han større tempo fra myndighetene i å legge til rette for at lukkede anlegg får bedre vilkår, samt flere incitamenter som kan få næringen til å ta i bruk den nye teknologien som ikke bare gir bedre vekst, den skjermer også fisken fra lakselus.

- Det må åpnes for at de med gode miljømessige resultater gis noen fordeler foran tradisjonelle åpne merder. Bare på den måten kan vi få til en miljømessig bærekraftig vekst i næringen, sier Næss.  


Innertier

Forsøkene er gjort på et settefiskanlegg og to sjølokaliteter i Bindal. 284.000 fisk har i vinter stått i lukket merd. I to konvensjonelle merder har det stått 230.000 fisk, og et større antall fisk har tilbrakt vinteren i ferskvann inne på settefiskanlegget. Resultatet er tydelig, veksten i lukkede merder er bedre enn i åpne merder, og langt høyere enn i referansegruppene som har stått i ferskvann. 

Fisken fra lukket merd er fri for lakselus, har lav fôrfaktor og en overlevelse på hele 99 prosent. 

Fra Veterinærinstituttets side karakteriseres funnene som en innertier. Forsker Arve Nilsen vet ikke om at det er gjort et større forsøk i lukket merd enn dette. 

- Hensikten har vært å unngå lusepåslag og å ta vare på smolten når den flytter "hjemmefra" og over i sjøvann. Det er da den er mest sårbar, sier Nilsen. 

I de lukkede merdene har laksen nytt godt av høyere temperaturer, siden vannet er pumpet opp fra bunnen av fjorden, hvor temperaturen gjennom vinteren ligger en til tre grader over overflatetemperaturen. Dette gjør at fisken vokser raskere. 

 

 

 

 

AkvaDesign AS

Etablert i Brønnøysund i 2008.
Har i snart fire år arbeidet med storskalaprosjekt for utvikling og uttesting av lukket merd i sjøfasen av lakseoppdrett. 
For utviklingen av den miljøvennlige teknologien fikk selskapet i 2013 Fiskeridirektoratets Miljøpris. 
Teknologien ble produktsertifisert i 2014.


Tags