To fylker hadde klart mest svinn

To av fylkene som det produseres laks i, pekte seg negativt ut når det gjelder svinn. Minst svinn var det i et av de nordligste fylkene.

Fiskeridirektoratet har lagt fram  sin foreløpige statistikk for norsk oppdrettsnæring i 2014. Den viser at det årlige, prosentvise tapet, basert på gjennomsnittlig beholdning av levende fisk for 2014 var på 11,1 prosent, skriver kyst.no

Tapet på 11,1 % er svakt opp fra 2012, da den var på 10,9 %. Men det likevel noe bedre enn årene 2010 og 2011, ha tapsprosenten var på 14,3 og 14,5 %.

Når tallene brytes ned på fylkesnivå, ser man at Hordaland og Rogaland kommer dårligst ut med henholdsvis 17,2 og 16,5 % tap. 
Best var Troms med 6,8 %, som var langt bedre enn Finnmark og Nordland.