Vil ha flere amerikanske soldater til Nord-Norge

Soldatene som sendes til indre Troms vil i større grad kunne være integrert med norske og andre allierte styrker i deres trening. Dette er i tråd med langtidsplanen og forsvarssjefens anbefaling, mener forsvarsdepartementet – som ledes av Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen stiller seg positive til at amerikanske rotasjonsbaserte marinestyrker kan øve og trene i Norge i ytterligere fem år, og at dagens aktivitet kan utvides. Dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil det bety flere soldater både til Værnes i Trøndelag og Setermoen i Troms.


Regjeringen stiller seg positive til at amerikanske rotasjonsbaserte marinestyrker kan øve og trene i Norge i ytterligere fem år, og at dagens aktivitet kan utvides. Dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil det bety flere soldater både til Værnes i Trøndelag og Setermoen i Troms.


Russlands ambassadør til Norge, Teimuraz Otarovich Ramishvili, ga i et intervju med High North News i fjor uttrykk for at landet ikke er veldig fornøyd med de amerikanske styrkenes tilstedeværelse på Værnes, forholdsvis kort vei fra russisk territorium.

Det amerikanske marinekorpset øver og trener flere steder i Norge og i Nord-Europa, blant annet med Værnes som utgangspunkt.


Fra 330 til 700 soldater


Rotasjonsordningen ble innført i 2017, og er allerede besluttet videreført ut 2018 med om lag 330 soldater på Værnes.

Nå har regjeringen besluttet å åpne for at styrker fra det amerikanske marinekorpset kan gjennomføre den rotasjonsbaserte øvingen og treningen i Norge i inntil fem år til, og at aktiviteten kan utvides.

Dersom dialogen med amerikanerne fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.

Hæren har sitt tyngdepunkt i Indre Troms, og det er gode øvingsområder der, fremhever Forsvarsdepartementet.

"En utvidelse er i tråd med ambisjonen i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til om å legge til rette for mer samtrening mellom norske og allierte styrker, som vil bidra positivt til utviklingen av Forsvarets operative evne», heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

Ordningen vil bli evaluert innen utgangen av 2022.


- I henhold til føringene

– Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i NATO, slik det også er for de fleste andre NATO-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid. Vi må sørge for at NATO-soldater fra andre allierte land får erfaring med norske forhold og at norske og allierte soldater blir samtrente. Dette er i henhold til føringene i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til. Vi må legge forholdene til rette for god og effektiv trening. Dette er grunnen til at vi ønsker å forlenge og utvide dagens ordning med US Marine Corps, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Alliert tilstedeværelse, og øving og trening i Norge er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk, mener Bakke-Jensen, som også fremhever at dette er forutsigbart for Russland.

Den rotasjonsbaserte øvingen og treningen gir ingen saklig grunn til russiske reaksjoner, mener han.

– At vi trener på å forsvare Norge bør ikke bekymre noen, på samme måte som vi aksepterer at andre land trener på å forsvare seg. Videreføringen av ordningen med US Marine Corps er i tråd med norsk basepolitikk. Nettopp på grunn av norsk basepolitikk er det avgjørende for oss å ha allierte som øver og trener i Norge, i kortere eller lengre perioder, sier forsvarsministeren.


Tags