Sydvaranger får gruve-ja av regjeringen

Sydvaranger gruve.
Det kan bli oppstart av jernmalmuttak fra Sydvaranger gruve igjen. Regjeringen har i dag gitt Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon til å drive dagbrudduttak her i Bjørnevatn.

Regjeringen gir Sydvaranger tillatelse til uttak av jernmalm, og gjør om på deler av konsesjonsvedtaket fra Direktoratet for mineralforvaltning. – Dette er en gledens dag for Kirkenes-samfunnet, sier Frps Bengt Rune Strifeldt.

I praksis betyr dette at regjeringen overstyrer Direktoratet for mineralforvaltning som tidligere i vinter ga Sydvaranger Eiendom AS driftskonsesjon for uttak av jernmalm, men med visse vilkår.

Blant annet mente direktoratet at selskapet ikke hadde anledning til å deponere masser innenfor eksisterende gruveområde, og at underjorddrift måtte vurderes i den mest malmrike delen av gruva.

Sydvaranger klaget på vedtaket

En glad gjeng i Sør-Varanger møtte opp til felles pressekonferanse tirsdag formiddag. Fra venstre: Rune Rafaelsen, ordfører Sør-Varanger, Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant (Frp), Kenneth Stålsett, leder Sør-Varanger utvikling og Svein Werner Sundquist, daglig leder i AS Oscar Sundquist.

Sydvaranger Eiendom AS mente at disse vilkårene ville gjøre det umulig å starte opp gruvedrift, og klaget derfor vedtaket inn for departementet.

Frps stortingsrepresentant fra Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, kom tirsdag morgen til Kirkenes for å presentere nyheten sammen med partifeller fra regjeringen.

Strifeldt er tydelig på at dette er en svært viktig sak, både for Kirkenes og Sør-Varanger kommune, men også for Norge.

– Klagen til selskapet tas til følge og vi gjør det enklere for Sydvaranger Eiendom å starte opp jernmalmproduksjonen igjen. Det er viktig med arbeidsplasser, men det er også viktig at Norge tar ansvar for å utvinne mineraler selv også. Dette er ikke noe vi kan be andre land i Afrika om å gjøre, sier Strifeldt.

Søkte konsesjon i 2017

– Over hundre års industrihistorie i Sør-Varanger kan nå bli videreført. En gjenopptakelse av gruvedriften kan bety flere hundre arbeidsplasser for kommunen. Driften skal legge til rette for at ressursene, eksisterende infrastruktur og den lokale gruvekompetansen blir utnyttet på en god måte, så dette er en svært god dag for både Finnmark og Nord-Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Vi er enige med direktoratet om å gi driftskonsesjon. Selskapet skal til enhver tid ha en driftsplan som er godkjent av DMF, de skal forsøke å minimere gråbergsproduksjonen og stille tilstrekkelig sikkerhet til å dekke sin sikrings- og oppryddingsplikt. Departementet har i sin vurdering sett nærmere på hvilke betingelser tiltaket skal drive under, sier næringsministeren.

Etter en helhetlig vurdering av saken har Nærings- og fiskeridepartementet kommet frem til at noen av betingelsene som er stilt, ikke bør opprettholdes.

Konkret handler dette om sider ved saken som departementet anser for bestemt av andre myndigheter.

For eksempel har kommunen godkjent selskapets bruk av konsesjonsområdet til gruvedrift.

– Det er sterk støtte i Kirkenes til gjenopptakelse i gruvedriften. Det er også gledelig at det lokale reinbeitedistriktet og selskapet har kommet til enighet om driften på en god måte, sier Røe Isaksen.

– Dette gir oss forutsigbarhet

Styreleder i Sydvaranger, Peter Steiness Larsen, uttrykker i en pressemelding stor glede over regjeringens beslutning. 
 
– Vi er glade for at vedtaket fra departementet fastsetter tydelige og balanserte rammevilkår for en fremtidig drift. Konsesjonen gir oss den forutsigbarhet som er en forutsetning for oppstart av en langsiktig og bærekraftig drift, sier Larsen.

Sydvaranger har for tiden 35 ansatte, opplyser selskapet. Arbeidet med å ferdigstille studier og endelige driftsplaner vil nå starte. Selskapet håper å være i gang med produksjon av jernmalm fra våren 2020.

Det er ventet at gruva vil gi rundt 400 direkte arbeidsplasser i Kirkenes.