Iceland invites IASC to Akureyri

The Icelandic Government invites IASC to live in Akureyri from 2017. (Google Maps).