Pengekrangel om Barentssatsing

Wrestling match between Russia and Norway during the Barents Winter Games in Murmansk, a people-to-people project that has received funding through the Barens Secretariat. At present, further funding of its operations is debated in Norway. (Photo: Jonas Karlsbakk/the Barents Secretariat)
Det hersker tilsynelatende stor usikkerhet, og klar uenighet, omkring den videre finansieringen av Barentssekretariatet i Kirkenes.

 

Det hersker tilsynelatende stor usikkerhet, og klar uenighet, omkring den videre finansieringen av Barentssekretariatet i Kirkenes.

På den ene siden står Utenriksdepartementet, som finansierer sekretariatets drift og de ulike prosjektstøttene som gis via sekretariatet.

På den andre siden står Barentssekretariatets ledelse, sammen med fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll (A) og stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra samme parti.


Behandler ingen nye søknader

Det er penger det snakkes om. Barentssekretariatet har sendt ut en pressemelding der det heter at de ikke er i stand til å behandle søknader til nye prosjekter i folk-til-folksamarbeidet i januar i år.

Grunnen er, sies det, at det ikke foreligger en ny avtale med Utenriksdepartementet om tilføring av nye prosjektmidler for inneværende år.

Til High North News sier lederen i sekretariatet, Lars Georg Fordal, at dette bare gjelder for nye prosjekter.

- Vi har penger til at de prosjektene som allerede har fått tilsagn kan gjennomføres og avsluttes etter planen.


Ny avtale er klar - snart

Barentssekretariatet har hatt en treårig avtale med UD, men denne gikk ut 31.12.2017. I tillegg, for å kunne avslutte påbegynte prosjekter, er avtalen forlenget med et halvt år inn i 2018.

I løpet av 2017 ble det fordelt totalt nesten 42 millioner kroner i støtte til ulike prosjekter. Driften av Barentssekretariatet koster omkring 12 millioner kroner i året.

Utenriksdepartementet sier at et utkast til ny avtale om drift ved og av Barentssekretariatet allerede er klargjort, og at den vil bli signert i løpet av denne uken.

Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker sier til HNN at denne avtalen er utarbeidet i dialog med Barentssekretariatet, og at det bare er tekniske årsaker til at den ikke er undertegnet ennå.


Dokumentere resultatene

- Barentssekretariatet ønsker samtidig avtale om friske tilskuddsmidler. Denne vil være på plass i god tid før løpende avtale avsluttes 30. juni 2018. I løpet av en flerårig avtale går begge parter gjennom ulike faser.

At Barentssekretariatet mot slutten av inneværende avtaleperiode må fokusere på å avslutte prosjekter fremfor å igangsette nye, er del av en naturlig syklus. Det er viktig å dokumentere resultatene av arbeidet. Dette innebærer imidlertid ingen nedprioritering, og Barentssekretariatet vil kunne tildele støtte til nye prosjekter senere i år, sier Ekker.


Mottar mange søknader

Sekretariatsleder Fordal er opptatt av alle de nye søknadene som kommer inn;

- Det er riktig at Barentssekretariatet og UD har forlenget den gamle avtalen som gjelder år 2015-2017, fram til 30. juni 2018. Forlengelsen gjelder kun avslutning og utbetaling i tildelte prosjekter for år 2015-2017. Altså prosjekter som allerede har fått bevilget støtte.

Barentssekretariatet mottar nye søknader til bilaterale prosjekter nesten hver dag, det er disse søknadene vi nå må vente med til vi får en avtale som gir oss mulighet til å tildele nye prosjektmidler i 2018. I dag er dette ikke på plass, sier Fordal. 

- Barentssekretariatet vil fortsette å motta prosjektsøknader. Vi er i god dialog med Utenriksdepartementet, og håper at vi kan få en avtale om nye prosjektmidler på plass så raskt som mulig.


Vil skille drift og tilskudd

Ingrid Kvammen Ekker presiserer at departementet ønsker å skille penger til drift fra penger til prosjektstøtte;

Avtalene om støtte til folk-til-folk samarbeidet har hittil inneholdt både støtte til drift og tilskudd. Heretter vil UD skille mellom avtale for tilskudd og drift.

Avtalen om støtte til drift forventes klar om svært kort tid og innebærer ingen reduksjon i sekretariatets drift. Avtale om støtte til nye tilskudd er under forberedelse og vil bli signert relativt snart, slik at den kan avløse eksisterende avtale.


Arbeiderpartiet bekymret

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland og Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra samme fylke mener det er god grunn til bekymring. I en felles pressemelding skriver de to at organiseringen av sekretariatet og folk-til-folk-samarbeidet har vært hensiktsmessig.

- Vi skriver 15. januar og pengene for 2018 er enda ikke avklart. Det foreligger ingen avtale, og i realiteten driver nå sekretariatet uten avklart finansiering, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A) og fortsetter:

- Signalet fra Utenriksdepartementet er at de ønsker å kutte i bevilgningen. Dette vil være meget uheldig i en situasjon hvor man bør styrke og ikke svekke samhandlingen i nord.


Stortinget bør bevilge

- Det er uheldig at finansieringen av en så viktig del av norsk utenrikspolitikk er overlatt til departementet alene. Det naturlige ville være at Stortinget foretok bevilgningen gjennom statsbudsjettet.

Dette vil sikre mer forutsigbarhet, og gi nasjonalforsamlingen større eierskap til en viktig satsing, understreker fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll(A).

 

 


Read article in English
Lars Georg Fordal, leder av Barentssekretariatet. (Foto: Martin Lerberg Fossum)
Lars Georg Fordal, leder av Barentssekretariatet. (Foto: Martin Lerberg Fossum)
Ingrid Kvammen Ekker , Utenriksdepartementet.
Ingrid Kvammen Ekker , Utenriksdepartementet.
Eirik Sivertsen, Arbeiderpartiet Nordland.
Eirik Sivertsen, Arbeiderpartiet Nordland.
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland (A).
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland (A).

Tags